ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti! (Mt 6,25)

Svatý otec Benedikt

+25
  

Dneska byl veliký den obzvlášť pro mě  jako benediktina … V Církvi se dnes slavil svátek svatého Benedikta, otce západního mnišství… Ale jak je to možné, když zemřel 21.3.547, tak proč se je ho svátek slaví 11.7.?   Přece, všechny svátky světců slavíme v den, kdy přešli na věčnost.  11.7 je den, kdy si Benediktini připomínají, přenesení ostatky světce z Italského kláštera Monte Cassina do  Francie.

Kdo To Benedikt byl ?  

Benediktův život zaznamenal veliký papež Řehoř veliký ve svých dialozích…

Narodil se kolem roku 480 v Italské  Nursii (Norcia) což je město v střední Italii… Rodiče ho posílají na studia do Říma, kde má získat vzdělaní, jako byla gramatika a rétorika (tady naučit se dobře mluvit) atd. Situace tehdejšího Říma ho zklamala a tak odchází o Subiaka, asi čtyřicet km od Říma, kde nachází samotu k hledání Boha. Benedikt žije v ústraní v jeskyni sám a dobrovolně. Abychom dali věcem správný význam, tak Benedikt poustevnický život nevynalezl, tak už žili mniši ve 4 stol v egyptské poušti atd

Benedikt takto žije několik let. V tu dobu ho vyhledávají mniši z nedalekého kláštera a žádají ho, aby se stal jejich opatem, neboť jejich opat zemřel.  Benedikt souhlasí a odchází ze své jeskyně. Nachází, ale klášter, který byl zpustlý a tak vyžaduje po bratřích zachovávaní pravidel. Bratři, ale odmítají, touží po starém životě a tak se rozhodli, že se Benedikta zbaví, otrávili mu víno.

Benedikt měl ve zvyku všechno jídlo i pití žehnat a jak víno požehnal, tak nádoba praskla. Otec opat poznal, co se stalo a tak odchází zpět do Subiaka.

Zde, ale nezůstává dlouho sám, neboť jeho život touží následovat mladí lidé. Tento Otec jim začíná vysvětlovat a pomáhá jim ve vytváření nového života. Na Subiaku vzniká 12 klášterů…

Po nepříjemnostech s místním knězem, Benedikt odchází směr Řím a odtud na jih. Přišli, až k místu, které se nazývalo Cassinu. Svatý otec Benedikt zde začal stavět klášter, který známe jako „Monte Cassino“.  Klášter byl postaven na místě starého Apollónova chrámu na kopci vysokém asi 520 metrů.

Monte Cassino se stává symbolem křesťanských dějin… Benedikt si zde vytváří velký klášter, kde uskutečňuje své vlastní pojetí mnišství. Bratři pod vedením opata zůstávají pod jednou střechou po celý život.

Pojetí společného kláštera žil na tehdejší dobu velice nově… Do kláštera přibral společná ložnice, nemocnici, kuchyň, pole, sýpku atd… Své bratry si vybíral pečlivě, každého hned nebral… Benedikt se i na manuelní práci koukal na tehdejší dobu jinak… Práci bral, jako důležitou věc v životě svém, ale i v životě svých bratří, proto bratří kromě modlitby, rozjímaní a studia, také několik hodin pracovali. Právě proto se často člověk u benediktinů setká s heslem „ora et labora“ (modli se a pracuj) Což bylo a je heslo toho to řádu…

Benedikt ve svém životě, také napsal knihu, která vznikám v 6 století. Tato Benediktova kniha pravidla (regula – řehole) vzniká pro jeho bratry na Monte Cassinu… Benedikt jistě měl prostudované všechny tehdejší řehole všech klášterů, které znal… Tehdy byl zvyk, že každé klášterní společenství si sepsalo svá vlastní pravidla… Benedikt šel, ale ještě dál, sepsal pravidla, ale ta neměla konkurenci. Tato pravidla mají 73 kapitol.

Řehole Benediktova má za cíl umožnit bratřím „život podle evangelia“. Jeho texty a poučení povzbuzují bratry svými praktickými pokyny, předpisy o denním řádu. Benedikt svou knihu začíná slovy: „naslouchej synu mistrovu učení“. Naslouchání je v křesťanském životě jeden ze základních pojmů a najdeme ho právě také v Řeholi.

Dalšími body, která najdeme v této knize je například poslušnost nebo mlčení. Benedikt chce a touží, aby se klášter stal místem ticha, kde se nejen bratr, ale každý návštěvník kláštera může otevřít Bohu v jeho slově (lecco divina – což je četba písma svatého) nebo v liturgii a nebo v jiných příležitostech. Důležitá je také v životě bratří pokora a hlavně radost. Proto se Benedikt ve své moudrosti snaží uspořádat vše tak, aby bratři neměli důvod k zármutku. Spojením motlitby s prací a láskou k bližnímu měli bratři dosáhnout křesťanské dokonalosti. Je zajímavé, že i v 21 století má tato Benediktova kniha svou aktuálnost a krásu.

Svatý Benedikt umírá na Monte Cassinu 21.3.547. Svým bratřím předpověděl, že zemře a přál si, aby ho bratři odnesli do kaple, kde chtěl ve stoje ve znamení kříže a obklopen svými bratry a žáky odevzdat duši Bohu….

Benedikt ve své řeholy píše: „ať se ničemu nedává přednost před láskou ke Kristu“  Tohle své heslo (a nejen to, ale vše co v řeholy píše) Benedikt žil a naplňoval, až dokonce svého života…

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist