ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Naše duše vyhlíží Hospodina. (Ž 33,20)

Panna Maria a Eucharistie

+19
  

V neděli 7.6.2015 jsem měl malou přednášku pro náš senior klub naší břevnovské farnosti na téma: Panna Maria a Eucharistie… přednášku, kterou jsem měl zde předkládám zkrácenou, neboť vše by bylo pro čtenáře náročné… Snad Vás toto téma zaujme a malinko osloví…

01Svatý Bosko v jednom svém snu viděl dva sloupy na jednom byla zářící hostie a na druhem Panna Maria… dva sloupy o které opřel celé své veliké dílo…

Proč začínáme celé naše setkání právě Janem Boskem? Neboť o těchto dvou sloupech budeme dnes hovořit.

Jsem rad, že toto setkání se koná v tomto roce, kdy si eucharistii více připomínáme a mysli si že je to moc důležité, neboť se jedna o velký dar,který jsem dostali.

Co znamená eucharistie? musíme do řečtiny a znamená to díkuvzdání . Je to také označení pro lámaní chlebe a nebo pro večeři Páně.

V biblické místa, které mají souvislost s eucharistii najdeme třeba:

Pesachová hostina: Ex 12,3-20

Lámání chleba a díkuvzdání: Mt 15,36; Mk 8,6; Lk 24,30.35¨

Ježíšova řeč o chlebu života: Jan 6

Večeře Páně: Mt 26,17-29; Mk 14,12-25; Lk 22,14-20; 1.Kor 11,23-26

Prvotní církev a lámání chleba: Sk 2,42.46;

Na Zelený čtvrtek nám Kristus daroval sám sebe, když řekl „Toto je mé tělo“ to je má krev“ když se z obyčejného těla stává jeho tělo a z obyčejného vina jeho krev. Dává nám sám sebe jako posilu pro náš život. Už apoštol Pavel ve svém listů do Korinta o úctě k eucharistii imagesmluvit 1 Kor 11, 23-26 můžeme si tento text společně přečíst.

Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „ Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“ Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.

APOŠTOL NÁRODU jak Pavla nazýváme, nám připomíná důležitý fakt lásky k nám lidem… „když jíme tělo Pána Ježíše zvěstujeme jeho smrt a vzkříšení…“ vskutku to co se na oltářích našich kostelích děje je opravdu tajemství naší víry, jak nám kněz vždy připomíná… k nám lidem přichází Boží Syn…

ctk-krestanstvi-cirkev-vira-kriz-bible-ruzenec_denik-605Úcta k eucharistii je pro nás křesťany důležitá, neboť se jedna o velký dar Boží lásky k nám lidem… Ježíš je lékař duše i těla a když přistupujeme k přijímáni, přistupujeme k někomu, kdo nás má rad a kdo nás chce posílit a uzdravit. Je k tomu potřeba jen jedna podmínka, že mu svá srdce otevřeme a dovolíme mu aby nás uzdravil… Ježíš nás nemůže nutit. Bůh nám dal svobodu a tu nám nebere. A tak je jen na nás, zda-li mu dovolíme, aby do našich srdci přišel. „Pane přijď k nám a zůstávej s námi a dotkni se svou láskou všeho co uzdravení potřebuje. “ Tak se můžeme, také k Ježíši, který je přítomný v eucharistii modlit… „o cokoliv v mém jménu požádat to Vám můj nebeský otec dá“ Proto je eucharistie, tak důležitou součástí našeho života…

Dar lásky, který dostáváme, “ kdo jí mé tělo a pije mou krev má život věcný“ lidé, když slyšeli tato Ježíšova slova tak si řekli: „to je tvrdá řeč“ jak říká apoštol Jan, lidé od Ježíše odcházeli: “ i vy chcete odejít“ ptá se Ježíš apoštolů. ..slovo si vzal apoštol Petr a odpovídající Pánu Ježíši:“ Ke komu bychom šli Ty máš slova věcného života“ ke komu my půjdeme? Máme tolik možností v dnešním světe. .. ale muže nám svět dat vše abychom byli spokojeni a dosáhli spasení…? Na tu to otázku si každý v tichu může odpovědět sám… ale jak každý zjistit, tak bez Krista a jeho pomocí nejsem nic… můžeme se snažit jak chceme, ale zjistíme, že nám něco chybí.

A jakou souvislost má Maria s eucharistii? Velikou… Panna Maria nosila po 9 měsíců pod svým srdcem Ježíše. Jeho srdce bylo spojeno ze srdcem Marie… A tak když přijímáme Ježíše jsem, tak jsme spojeni i s jeho Matkou… Není to úžasné a krásné? Můžeme si být jisti, že v každém přijímání jsme spojeni i s Ježíšovou Matkou.

PKS36e891_diteV Galilejské Káně nám Maria radí radí: „udělejte vše co vám řekne… “ Musíme si často přiznat, že většinou Ježíši nedovolíme, aby nás vedl, neboť my přece víme lepe než on co je pro nás nejlepší… jak jsme hloupí… asi tuto naší pýchu, znám každý… a Bůh nás nechává, ne, že by měl radost jak se tu plahočíme… Bůh není ten chlapeček, který když vidí mouchu musí jí utrhat nožičky a křidélka a pak zašlápnout… Takový Bůh není, ale jako každý pořádný táta své děti vychovává a bylo by k dětem nefér, aby mu tu cestu zametal… Když dítě spadne na zem tak ho táta zvedne, setře mu slzičku, ale vybídne ho aby to vyzkoušel ještě… Tak s námi jedná i Bůh…

Mnohokrát jsem slyšel, že Marii je pro nás katolíky více než Ježíš… Tak nám to vyčítají také i jiní křesťané.

001591_05_007303Pokud by pro nás Maria byla více než-li Bůh je to moc špatné, neboť Maria je pokornou „služebnicí Panovou.“ Maria nám Krista ukazuje a chce abychom ho následovali. Autor knihy o pravé Mariánské úctě svatý Ludvík říká, že ke Kristu dojdeme skrze Marii… Jeto jedna z duchovních cest. Marie není víc než Kristus… I v modlitba růženec je tak zvanou Christologickou modlitbou, neboť rozjímáme o životě Ježíše… Proto nám mnoho světců tuto krásnou modlitbu doporučuje. Také i svatý Jan Pavel II se k Panně Marii často obracel a růženec z ruky prý ani neopouštěl…

Promne je Eucharistie a Matka Boží velikým darem…. dary které pomáhají byt lepšími. Sloupy, které jsou stěžejními sloupy mého života. Sloupy, které vidí Jan Bosko ve svém snu. Sloupy o které opřel svatý Jan celé své dílo. Dar, který i my denně v našich chrámech můžeme přijímat. Dar, které nemůžeme pochopit, neboť pochopit ani nejde … Je to tajemství naší víry… Ale již mockrát se nám asi stalo, že nám zevšedněl… přistupujeme ke stolu Páně někdy jen tak. Moc Vás prosím dnešní naše setkání berte jako možnost si společně uvědomit co pro nás eucharistie znamená… Nechme se vést Marii, aby nás k svému syn dovedla… Buďme jak apoštolové ve večeřadle, kde Marie byla také přítomná a učila je modlit…

Když mluvíme o eucharistii a Panně Marii, tak musím zmínit i jedno místo, které se mého srdce velice dotklo a místo, které jsme si zamiloval Před léty jsem se seznámil s poutním místem v Portugalsku. Malé městečko, které se jmenuje Fatima. A tím také se zjevením Panny Marie, která se zjevila třem malým dětem 13. Května 1917

Fatimské poselství

Prostředky:

18modlitba, pokání, obrácení (vč. lítosti a polepšení), úcta k Neposkvrněnému Srdci Mariinu a Eucharistické odčiňování

Jak na to?

Modlitba: denní modlitba růžence

Při svém posledním zjevení v r. 1917, dne 13. 10., říká Panna Maria: „Jsem Panna Maria Růžencová“. Tím P.M. oznamuje, jaký význam přikládá růženci při úctě ke svému Neposkvrněnému Srdci.

Pokání: za všechny hříchy, jimiž je Bůh urážen a lidé mají prosit za obrácení hříšníků.

Pokáním se vykoná smír s Bohem za hříchy lidí. A pokání se uskutečňuje skrze oběti a modlitby. Tak např. jako oběť můžeme vykonávat – půst, zkoušet některé zdrženlivosti, konat poutě, pomáhat nemocným, postiženým, pomoc potřebným a chudým, vykonávat činnosti pro náboženské a sociální účely, posílat přiměřené 03finanční příspěvky nebo věci pro náboženské nebo sociální záležitosti, vyřizovat ochotně namáhavé nebo neoblíbené denní povinnosti a práce.

Anděl při druhém zjevení děti-vizionáře vybízí:

„Dělejte ze všeho, co můžete, oběť jako pokání za hříšníky, kteří svými hříchy urážejí Boha, a jako prosbu za obrácení hříšníků. Především přijímejte utrpení, které vám Bůh sešle, a neste je pokorně a odevzdaně“.

Úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:

– smírné svaté přijímání musí být konáno pět prvních sobot v měsíci, které následují po sobě

jít ke zpovědi (stačí, když se k ní jde během 8 dnů před/po první sobotě). Pro přijetí přijímání musí však být dotyčný ve stavu milosti (bez těžkého hříchu).

Modlitba růžence a 15 minut rozjímat o některém růžencovém tajemství.

jednání musí být vedeno úmyslem věnovat smírné modlitby Neposkvrněnému Srdci Mariinu

 

Dovolte mi abych celé naše setkání ukončil modlitbou

 

23Děkuji Ti Pane za toto krásné setkání. Děkuji Ti za každého, kdo tu dnes sedí a všechny, které mají rádi. Děkuji Ti za dar eucharistie, který nám každý den dáváš. Děkuji Ti také za tvou Matku Marii, která je naší velikou učitelkou a vede nás za Tebou… Děkuji Ti, že nám Tvá matka radí, abychom dělali vše co nám Ty řekneš.

Snažně Tě prosím za každého z nás, nauč nás modlit se a naslouchat Ti. Nauč nás jako blahoslavené Františka a Hyacintu tě uctívat v eucharistii. Nauč nás se na Tebe obracet v modlitbě růžence a každý den se modlit za mír za nás hříšníky a vše co v životě prožíváme obětovat jako smír za všechny urážky proti Neposkvrněnému srdci.

Nebeská Matko přimlouvej se za nás a vezmi nás všechny pod svůj ochranný plášť

Otče náš

Zdrávas Maria

Sláva Otci


 

fotografie převzaty z prohlížeče Google a z archivu  autora. 

 

Článek redakčně zkrácen o Fatimě se více dozvíš zde a na mnoho dalších místechna mém blogu. 

Oficiální stránky Fatimy najdeš zde

Fatimský apoštolát v České republice nalezneš v městečku Koclířov a jejich stránky nalezneš zde

Nebo rád informace zašlu…

1 komentář to “Panna Maria a Eucharistie”

  1. MUY LINDO WEB!SITE! ADELANTE! Y SALUDOS DESDE GUATEMALA

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist