ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti! (Mt 6,25)

Obnova zasvěcení Ruska, Ukrajiny a světa do Neposkvrněného Srdce Panny Marie

0
  

Milí přátelé,

poslední dny nás všechny nenechává klidnými situace na východě. Situace na Ukrajině a situace v Rusku je velice napjatá. Matka Boží žádala, aby jejímu srdci byl zasvěcen celý svět, zvláště pak Rusko.

Toto zasvěcení se událo 25. března 1984 na Svatopetrském náměstí během připomínky Mariina Fiat, které vyslovila v okamžiku zvěstování, Svatý otec, duchovně sjednocen se všemi předem „svolanými“ biskupy na celém světě, svěřil Neposkvrněnému Srdci Mariinu lid a národy slovy, která svou závažností připomínají zarmoucená slova z roku 1981:

„A proto, ó Matko lidu a národů, Ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, Ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání, kterým se silou Ducha svatého obracíme přímo k Tvému srdci: obejmi láskou Matky a Služebnice Páně tento náš lidský svět, který Ti svěřujeme a zasvěcujeme, plni starostí o pozemský a věčný úděl lidí a národů. Zvlášť pak Ti svěřujeme a zasvěcujeme ten lid a ty národy, které tento projev důvěry a zasvěcení nejvíce potřebují.“
„Pod Tvou ochranu se utíkáme, svatá Matko Boží! Neodmítej naše prosby, když jsme v těžkých zkouškách!

Pak Svatý otec pokračuje ještě naléhavěji a s konkrétností, téměř jako by chtěl komentovat fatimské poselství v jeho smutném naplňování:

„Hle, stojíme před Tebou, Matko Kristova, před Tvým Neposkvrněným Srdcem, a společně s církví se toužíme připojit k zasvěcení, které z lásky k nám učinil Tvůj Syn svému Otci: ,A pro ně se zasvěcuji‘ – řekl – ,aby i oni byli posvěceni v pravdě‘ (Jn 17,19). Chceme se připojit k našemu Vykupiteli v tomto zasvěcení pro svět a pro lidi, které má v jeho Božském srdci moc získat odpuštění a dosáhnout smíření.
Moc tohoto zasvěcení přetrvává po všechen čas, zahrnuje všechny lidi a národy, překonává každé zlo, které je duch temnot schopen podnítit v lidském srdci a v dějinách a které skutečně v našem čase roznítil.
Jak hluboce pociťujeme potřebu zasvěcení celého lidstva a celého světa, našeho současného světa: zasvěcení, které uskutečňujeme ve spojení se samotným Kristem! Vždyť na Kristově díle spásy má mít prostřednictvím církve účast celý svět. To ukazuje současný rok vykoupení, mimořádné jubileum celé církve.
Buď velebena v tomto Svatém roce nad všechny tvory Ty, Služebnice Páně, která jsi v naprosté poslušnosti následovala Boží volání! Buď pozdravena Ty, která jsi nejúžeji spojena s vykupitelským zasvěcením svého Syna!
Matko církve! Dej světlo Božímu lidu na cestách víry, naděje a lásky! Dej světlo zvlášť těm národům, jejichž zasvěcení a odevzdání od nás očekáváš. Pomoz nám, ať v pravdě žijeme Kristovo zasvěcení pro celou lidskou rodinu současného světa.
Matko, svěřujeme Ti svět, všechny lidi a národy i samotné zasvěcení světa, vkládajíce ho do Tvého mateřského srdce.
O, Neposkvrněné Srdce! Pomoz nám vítězit nad hrozbou zla, které se tak snadno zakoření v srdcích dnešních lidí a které již svými nezměrnými účinky doléhá na současný život a zdánlivě uzavírá cesty k budoucnosti.                

Od hladu a války, vysvoboď nás!
Od atomové války, od nevypočitatelného sebezničení, od jakéhokoliv druhu války, vysvoboď nás!
Od hříchů proti lidskému životu od jeho počátku, vysvoboď nás! 

Od nenávisti a od pohrdání důstojností Božích dětí, vysvoboď nás!
Od každého druhu nespravedlnosti ve společenském, národním a mezinárodním životě, vysvoboď nás!
Od lehkovážného přestupování Božích přikázání, vysvoboď nás!
Od pokusů zatemnit v lidských srdcích pravdu o Bohu, vysvoboď nás!
Od ztráty povědomí o dobru a zlu, vysvoboď nás!
Od hříchů proti Duchu svatému, vysvoboď nás! vysvoboď nás!

Přijmi, o Matko Kristova, toto volání plné utrpení všech lidí! Plné utrpení národů! 

Pomoz nám mocí Ducha svatého překonat každý hřích, hřích člověka a ,hřích světa‘, hřích v jakémkoliv jeho projevu.
Ať se v historii světa znovu projeví nekonečná spásná moc Vykoupení, moc milosrdné Lásky! Nechť ona zastaví zlo, změní smýšlení lidí! Ať se v Tvém Neposkvrněném Srdci ukáže všem světlo naděje!“

Sestra Lucie osobně potvrdila, že takovýto slavnostní a univerzální úkon zasvěcení odpovídal tomu, co chtěla Naše Paní. Sestra Lucie doslova píše: „Sim, está feita, tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Março de 1984“

Překlad v češtině: „Ano, bylo to vykonáno tak, jak žádala Naše Paní 25. března 1984″ (dopis z 8. listopadu 1989).

Zasvěcení zopakoval Jan Pavel II také 13. 5. 2000 při pouti ve Fatimě.

Víme sami co se v poslední době děje. Proto svatý otec František 25.3.2022 obnoví zasvěcení Ruska, Ukrajiny a celého světa do Neposkvrněného srdce Panny Marie. 

Modleme se a obětujme vše, co děláme na úmysl míru.

Přikládám krásný text modlitby, kterou sestavil neapolský arcibiskup

 

Pane, odpusť nám za tuto válku.

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi hříšníky!

Pane Ježíši, narozený pod kyjevskými bombami, smiluj se nad námi!

Pane Ježíši, který jsi zemřel v náručí své matky v bunkru v Charkově, smiluj se nad námi!

Pane Ježíši, vyslaný ve dvaceti letech na frontu, smiluj se nad námi!

Pane Ježíši, který dosud vidíš ozbrojené ruce ve stínu svého kříže, smiluj se nad námi!

Odpusť nám, Pane,

Odpusť, když se nespokojíme s hřeby, jimiž jsme ti probodli ruku, a nadále se opíjíme krví mrtvých rozervaných zbraněmi.

Odpusť nám, Pane, jestliže se tyto ruce, které jsi stvořil k péči, staly nástroji smrti.

Odpusť nám, Pane, jestli nadále zabíjíme svého bratra,

Odpusť, jestli nadále jako Kain sbíráme kameny ze svého pole, abychom zabili Ábela.

Odpusť nám, Pane, pokud svou únavou nadále ospravedlňujeme krutost, pokud svou bolestí opravňujeme krutost svých činů.

Odpusť nám válku, Pane. Odpusť nám válku, Pane.

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, snažně tě prosíme! Zadrž Kainovu ruku!

Osviť naše svědomí,

ať se nestane naše vůle,

nenechávej nás napospas našim vlastním činům!

Zastav nás, Pane, zastav nás!

A až zadržíš Kainovu ruku, postarej se i o něj. Je to náš bratr.

Pane, zabrzdi násilí! Zastav nás, Pane!

 

Obrázky: prohlížeč Google.cz

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist