ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti! (Mt 6,25)

Neposkvrněné Srdce Panny Marie

+3
  

Jak všichni čtenáři mého webu vědí, tak se v Portugalsku v malé vesničce Fatima v roce 1917 celkem 6 x třem dětem: desetileté Lucii, devítiletému Františkovi a sedmileté Hyacintě zjevila Panna Maria, vždy 13 den ve měsíci. 13. července roku 1917 se událo pro mě asi nejdůležitější zjevení.

Jen pro připomínku. V tomto zjevení řekla pasáčkům, že si přeje, aby se ve světě ustanovila úcta jejího Neposkvrněného Srdce a také hovořila o smírném svatém přijímání v první soboty v měsíci.
„Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír… přijdu požádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci… Nakonec zvítězí mé Neposkvrněné Srdce. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí a světu bude dopřán na nějakou dobu mír.“ (Sestra Lucie hovoří o Fatimě)

Matka Boží se o osm let později, zjevila Lucii v prosince 1925 ve Španělsku v klášteře sester dorotejek v Pontevedra. Co se událo? Nejsvětější Panna jí položila ruku na rameno a ukázala srdce ovinuté trny, které měla v druhé ruce. Dítě Ježíš řeklo: „Měj soucit se srdcem Nejsvětější Matky, se srdcem ovinutým trny, kterými je nevděční lidé neustále probodávají a nikdo nekoná smírné skutky, aby je odstranil.“
Panna Maria poté řekla: „Dcero, pohleď na mé srdce, ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Snaž se alespoň ty mě potěšit a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců v první sobotu vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a stráví 15 minut při rozjímání 15 tajemství růžence, že jim budu blízko v hodině smrti se všemi milostmi, které potřebují ke spáse. 

Co jsou to hříchy proti Neposkvrněnému srdci Panny Marie?

Nejsem teolog, ale logicky je to lehké si to vysvětlit.

Které Matka netrpí, když její dítě trpí urážkami? Že by netrpěla i Matka Boží? Nemusíme přece chodit daleko, co řekl prorok Simeon? „Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“ Lk 2,34-35

„Tvou vlastní duší pronikne meč…“ Již za života Ježíšova Matka Boží prožívala vše co její Syn. Co vše ze svým Synem prožívala? To známe z Písma Svatého.

Jak je to, ale dnes?  Kolikrát my křesťané Božího Syna urážíme a zraňujeme? Již od počátku křesťanství je Boží jméno tolikrát uráženo.

A když je uraženo Ježíšovo jméno není urážena i jeho Matka? Jakou Matku by toto nebolelo?  Její Neposkvrněné Srdce je uraženo. Matka Boží dala 13. července 1917 ještě jedno veliké zaslíbení: „NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ…“ Ano, zvítězí a tolikrát se modlím , aby zvítězilo i v mém životě. .

Ježíš jako dítě se v roce 1962 zjevuje Lucii a říká: Je pravda, moje dcero, že mnoho duší již slaví 1. soboty, ale jen několik jich dokončí a ti, kteří je splní, konají tak v úmyslu dosáhnout milosti, které jsou slibovány. Těšilo by mě víc, kdyby konaly pět sobot s horlivostí a s úmyslem zadostiučinění Srdci Nebeské Matky, než kdyby jich dělaly patnáct s vlažností a různými úmysly…“

Ano, někteří z nás, když už něco děláme, tak něco za něco… „Dělám prvních pět sobot proto, abych dostal ty zaslíbení, které z toho plynou.“

Jakby Matku Boží potěšilo, když bychom je vykonali z lásky k ní a k jejímu Synu. mnohokrát jsem četl o cnostech Lucie, Františka a Hyacinty… Kolik růženců se tyto děti pomodlily? Kolik obětí dokázaly vymyslet? Kolikrát malý František seděl před skrytým Ježíšem, jen proto, aby ho utěšoval, jak říkal: „Vy běžte do školy, já zůstanu u skrytého Ježíše…“ Těmto dětem bylo deset, devět a sedm let, ale křesťanskými cnostmi dosáhly svatosti.

Co si vzít za cíl udělat něco „jen tak.“ Jen proto, že chci potěšit Ježíšovo Srdce a Neposkvrněné Srdce Panny Marie?

Sama sestra Lucie mě vždy samotného povzbuzuje: „Nikdy jsem nebyla tak šťastná, jako když přišly první soboty. Když jsem se to dozvěděla, hned jsem s pobožností začala a toužila jsem udělat všechno pro to, aby se do ní zapojili i ostatní.“
Proto také vznikl i tento článek.

První soboty chtějí opravdu jen málo.

  1. Svatá zpověď(je možné vykonat před nebo po 1. sobotě s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného srdce Panny Marie. Další 3 podmínky však musí být splněny v den 1. soboty)
  2. Svaté přijímánína smír
  3. 5 desátků svatého růžence
  4. Rozjímání o tajemství sv. růženceo jednom nebo více tajemstvích (15 minut)

Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Pany Marie pět po sobě jdoucích prvních sobot. 

Co vy na to nezačneme hned touto první srpnovou sobotou 4.8.?

Další první soboty navazují 1.9; 6.10; 3.11 a 1.12

Sami poznáte, že dát Matce Boží dárek k Vánocům v podobě pět prvních sobot, je to nejkrásnější co Nebeskou Maminku potěší.

Děkuji Vám, že jste si tento článek, který již delší dobu nosím v hlavě přečetli a děkuji také Vám, kteří se díky němu vydáte na dobrodružnou cestu úcty Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Čerpáno: www.cm-fatima.cz  

obrázek : autor 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist