ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti! (Mt 6,25)

„Jeho milosrdenství trvá na věky“

+24
  

V roce milosrdenství, který svatý otec František vyhlásil, máme často rozjímat o Božím milosrdenství.  Papež František ve své bule, ve které vyhlásil, tento mimořádný svatý rok píše: O milosrdenství potřebujeme neustále rozjímat. Je zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Je podmínkou naší spásy. Milosrdenství je slovem, které zjevuje tajemství Nejsvětější Trojice. Milosrdenství je poslední a svrchovaný čin, kterým nám Bůh vychází vstříc. (BULA MISERICORDIAE VULTUS  kap. 2)  

Budeme dnes rozjímat i my a na pomoc jsem si vzal nádherný žalm 136 a bulu papeže Františka.

„Jeho milosrdenství trvá na věky“ – tento refrén se ve 136. (135.) žalmu opakuje po každém verši a přitom se vypravují dějiny Božího zjevení. Moc milosrdenství dává veškerému starozákonnímu dění hluboce spásonosnou hodnotu. Milosrdenstvím se dějiny Boha s Izraelem stávají dějinami spásy. Neustálým opakováním slov „jeho milosrdenství trvá na věky“, jako v tomto žalmu, se jakoby chce prolomit hranice prostoru a času a všechno má být zasazeno do věčného tajemství lásky. Jako by se tím chtělo říci, že nejenom v dějinách, ale i navěky bude člověk pod ustavičným milosrdným Otcovým pohledem. Nikoli náhodou zařadil izraelský lid tento žalm, nazývaný Velký hallel, do svých nejvýznamnějších liturgických svátků. Ježíš se tento žalm o milosrdenství modlil před svým umučením. Dosvědčuje to evangelista Matouš, když říká, že „potom, co zazpívali chvalozpěv“ (26,30), vyšel Ježíš se svými učedníky na Olivovou horu. Když ustanovil eucharistii jako trvalou památku na sebe a svoji Paschu, symbolicky vložil tento vrcholný úkon Zjevení do světla milosrdenství. V témže horizontu milosrdenství (BULA MISERICORDIAE VULTUS  kap. 7)  

Žalm 136 (135)

rokmilosrdenstviChválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

Chválu vzdejte Bohu bohů, jeho milosrdenství je věčné.

Chválu vzdejte Pánu pánů, jeho milosrdenství je věčné.

Jedině on koná velké divy, jeho milosrdenství je věčné.

Nebesa učinil důmyslně, jeho milosrdenství je věčné.

Zemi na vodách překlenul oblohou , jeho milosrdenství je věčné.

Učinil veliká světla, jeho milosrdenství je věčné.

Slunce, aby vládlo ve dne, jeho milosrdenství je věčné.

Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci, jeho milosrdenství je věčné.

Ranil Egypt v jeho prvorozených, jeho milosrdenství je věčné.

A vyvedl Izraele z jeho středu, jeho milosrdenství je věčné.

Pevnou rukou a vztaženou paží, jeho milosrdenství je věčné.

On rozdělil Rákosové moře ve dví, jeho milosrdenství je věčné.

A převedl Izraele jeho středem, jeho milosrdenství je věčné.

Faraóna s vojskem smetl do Rákosového moře, jeho milosrdenství je věčné.

Svůj lid vodil pouští, jeho milosrdenství je věčné.

Mater-MisericordiaePobil velké krále, jeho milosrdenství je věčné.

Zahubil vznešené krále, jeho milosrdenství je věčné.

Krále Emorejců Síchona, jeho milosrdenství je věčné.

A bášanského krále Óga, jeho milosrdenství je věčné.

Jejich země předal do dědictví, jeho milosrdenství je věčné.

Do dědictví Izraele, svého služebníka, jeho milosrdenství je věčné.

Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás, jeho milosrdenství je věčné.

A vyrval nás našim protivníkům, jeho milosrdenství je věčné.

Veškerému tvorstvu dává pokrm, jeho milosrdenství je věčné.

Chválu vzdejte Bohu nebes, jeho milosrdenství je věčné.

 Nechme na sebe působit tento krásný žalm, který byl i pro naše „starší“ bratry ve víře důležitou součástí liturgického slavení a jak zjistíme, tak právem. „ Jeho milosrdenství trvá navěky.“ Máme toto zvolaní často Bohu vyzpívat také my, neboť jak svatý otec píše ve své bule dále:  Svatý rok chceme prožít ve světle Pánova slova: Milosrdní jako Otec. Evangelista přináší Ježíšovo učení: „Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). Je to životní program, který je náročný a stejně tak plný radosti a pokoje. (BULA MISERICORDIAE VULTUS  kap. 13)  

Ano, je to náš životní program, proto rozjímejme často o jeho milosrdenství a to nejen, když putujeme k svaté bráně, ale v každém svém každodenním životě a zpívejme Bohu „ Chválu vzdejte Bohu nebes, jeho milosrdenství trvá navěky.“ (Ž 136,26)

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist