ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti! (Mt 6,25)

Co bychom měli vědět o adventu?

+24
  

Blíží se doba adventní a tak jsem se rozhodl, napsat malé zamyšlení na tuto požehnanou dobu…

Co se skrývá pod slovem advent? Advent je první část nového církevního roku, doba přípravy na Vánoce. Vzpomínáme na příchod (= latinsky adventus) Kristův mezi nás lidi. Na začátku se při bohoslužbách čtou čtení připomínající, že se v židovském národě narodí Spasitel. Ke konci adventu se čte o událostech předcházejících Ježíšovu narození.

S adventem se tradičně spojují některé symboly a zvyklosti např: adventní věnc Roráty

1. Adventní věnec

Adventní věnec se svícemi je v předvánočním čase oblíbeným symbolem. Světlo čtyř svíček, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova: „Já jsem světlo světa.“ (Mt 5,14) Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí: vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem.

 

 

2. Roráty

V církvi se v adventní době každý den časně ráno sloužívají mše ke cti Panny Marie (u nás v Břevnově se takovéto mše sloužívají vždy kromě neděle v 7.00). Říká se jim roráty. Nazev je odvozen od vstupního mešního zpěvu „Rosu dejte, nebesa shůry“ — latinsky „Rorate, coeli, desuper“ (Iz 45,8). Zařazením této mše svaté na časnou ranní hodinu se chce připomenout, že Panna Maria zasvitla lidem jako „hvězda jitřní“ před východem Slunce — Ježíše Krista. V Břevnově se zpívají tzv. staročeské roráty za doprovodu varhan.

Kéž by nikdo z nás tento posvátný čas který v neděli začíná nepromarnil. Připravme se na nádherné svátky které nás čekají tím že se budeme snažit chovat k sobě lépe, všímat si věcí kolem sebe ( hlavně ve svém okolí). A hlavně tím že se budeme snažit o opravdoví život s tím který se má narodit chudičký, slabí, ve stájí. A věřte mi když se budete celou adventní dobu snažit žít lépe, uvidíte že Kristovo narození prožijete úplně jinak než doposud. Radostně a z vědomím že jste Ježíši k jesličkám přinesly jen sami sebe, což pro něj znamená možná nejvíce.

  • Uděláme si malí rozbor adventních nedělí:

První neděle adventní nás nabádá abychom vzali vážně Kristův druhý příchod — Pán přichází znenadání jako dárce pokoje (cyklus A), vykupitel (cyklus B) a osvoboditel (cyklus C). Pán nás vybízí k postoji bdění a modlitby,

Druhá neděle adventní. Pán přichází jako soudce spravedlivý (cyklus A), mocný (cyklus B), v jasu a záři (cyklus C). Jan Křtitel hlásá lidem, že se mají obrátit a připravit cestu Pánu. Toto pozvání je třeba vzít vážně, osobně je přijmout a uskutečňovat.

Třetí neděle adventní. Pozornost přechází z druhého Pánova příchodu na jeho první příchod. Hlavní postavou je stále Jan Křtitel. Je dotazován a on sám se táže na Ježíše. Objevuje ho jako světlo a jako toho kdo křtí Duchem svatým. Kdo prožije tuto Janovu zkušenost, objeví základní postoj adventu — radost, která vychází z Ducha svatého a z blízkosti Pána jako spasitele. To vše se dovíme v neděli při nedělních cyklech.

Čtvrtá neděle adventní. Všechno se už soustředí na narození Ježíše a na Pannu Marii, která přijala Boží plán. Boží zvěstí určenou Josefovi (cyklus A) a Marii (cyklus B) začíná nový úsek dějin. Ve dvou objímajících se matkách (cyklus C) se setkává Starý a Nový zákon. Proroctví se uskutečňuje díky otevřenosti vůči Bohu a díky přijetí jeho záměru, tak jak to udělala matka Boží Panna Maria

Proto se snažme o opravdovost ve svém vztahu k našemu pánu a spasiteli. Pán totiž čeká u našich srdcí a klepe, nenechávejme ho u našich srdcí stát a čekat, pusťme ho dovnitř a prosme ho aby tam zůstal. A sami se budeme divit jaké věci se budou dít.

 

 

 

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist