ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti! (Mt 6,25)

advent – 7 dní aneb Ó antifony

+2
  

Letošní rok jsem se rozhodl se více zaměřit na druhou část adventu.

Matka Církev nám nabízí mnoho možností. Takovou starodávnou možností jsou tak zvané ó antifony, které se modlíme při večerních chválách (lat. vesperas – nešpory)

Středem nešpor je Magnifikat, Mariin chvalozpěv – Velebí má duše Hospodina. Chvalozpěv, kterým Matka Bozi oslavuje Boha, za veliké věci, který ji učinil Pán.

7 dní před Vánocemi nám Matka Církev dává skrze tyto antifony možnost, se ztišit a den po dni se pomaličku blížit k událostem narození Božího syna.

Dříve než vám zde vypíši tyto antifony, tak mi dovolte si tyto ó antifony představit.

Tato Ó antifona nás:

 1. Vede k moudrosti, která je ve všem a proniká všechno.
 2. Ukazuje nám Pána, našeho Boha (Adonai), který vede Izrael svou mocí v očekáváni slíbeného Mesiáše. 
 3. Zve nás k tichosti a k úžasu před narozeným Božím Synem, který je z rodu Davida.
 4. Představuje klíč Davidův. Klíč, kterým nám Pán otvírá a nikdy nezavře.
 5. Ukazuje přicházející světlo, které osvítí všechna místa našeho života. Přichází ten, který je světlo světa.
 6. Představuje nám Krále, který je tím uhelným kamenem, který je tím který spojuje.
 7. Emmanul – Král Králů a Pán Pánu, ten který přichází, aby byl naší spásou a zachráncem.

Troufám si říci, že rozjímáním těchto textů jistě čas neztratíte. Naopak, přivede Vás k velikému úžasu před tím, který k nám přichází a který nás naplňuje svou láskou a milosrdenstvím.

Když jsme si teď představili obsah, tak mi dovolte zde okopírovat i celý text, tohoto velikého pokladu Církve.

 

 1. prosince:Ó Moudrosti, tys vyšla z úst Nejvyššího a od počátku do konce pronikáš všechno, celý svět mocně a líbezně řídíš: přijď a nauč nás cestě rozumnosti.
 2. prosince:Ó Adonai, který vedeš Izraelův dům, ty ses ukázal Mojžíšovi v plameni hořícího keře a dals mu na Sinaji zákon: přijď a zachraň nás svou mocnou pravicí.
 3. prosince:Ó Kořeni Jesse, ty jsi byl dán na znamení národům, před tebou králové v úžasu zmlknou, tebe budou národy vzývat; přijď a vysvoboď nás a už neprodlévej.
 4. prosince:Ó Klíči Davidův a žezlo Izraelova domu, ty otvíráš a nikdo nezavře, ty zavíráš a nikdo neotevře: přijď a vyveď z vězení ty, kdo jsou spoutáni v temnotách a stínu smrti.
 5. prosince:Ó Vycházející z výsosti, jase věčného světla a slunce spravedlnosti: přijď a osvěť ty, kdo žijí v temnotách a stínu smrti.
 6. prosince:Ó Králi a touho národů, úhelný kameni, který rozdělené spojuješ vjedno: přijď a spas člověka, jehož jsi utvořil z prachu země.
 7. prosince:Ó Emmanueli, náš králi a dárce zákona, naděje a spáso národů: přijď a zachraň nás, Pane, náš Bože.

Ze srdce Vám milí přátelé přeji, krásný zbytek adventu. Snad vám tento článek malinko pomůže, se v tom našem předvánočním shonu zastavit a daleko více si uvědomit, na koho čekám a kdo přijde.

obrázek převzat z prohlížeče Google.

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist