ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nepřišel jsem, abych soudil. (J 12,47)

3 neděle Velikonoční -„Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji.“

+1
  

Slavíme třetí neděli Velikonoční a opět otvíráme Janovo Evangelium a setkání se vzkříšeným Pánem. Již po třetí. Pojďme společně s apoštoly k Tiberiadskému moři a nechme se oslovit Ježíšem…

Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, (a to) u Tiberiadského moře. Zjevil se takto: Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli mu: „Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty byl totiž oblečen jen nalehko – a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť s rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a (vedle) chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, (bylo jich) stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání. Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě více než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“ Podruhé se ho zeptal: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce! Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: „Následuj mě!“ Jan 21,1-19

Evangelista Jan nás zve k Tiberiadskému moři, kde se Ježíš zjevil apoštolům. Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho učedníků. Sice již vzkříšeného Pána viděli několikrát, přesto stále jsou plni zmatků. Petr – rybář si na své povolání vzpomíná a ví, že je potřeba myslet na něco jiného a proto se rozhodl: „Půjdu lovit ryby.“  Ostatní se automaticky přidávají: „I my půjdeme s tebou.“

Každý rybář ví, že nejlépe ryby berou večer, nebo k ránu. Učedníci, ale tu noc nic nechytili. Asi si dokážeme představit smutek a bezradnost rybářů, kteří nic nechytili.

Ježíš stojí na břehu a ptá se na úplně obyčejnou lidskou potřebu: … nemáte něco k jídlu?“

Ježíš, když slyší zamítavou odpověď, říká: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ Nevím, zdali si učedníci vzpomněli na stejnou situaci, na stejném místě, o kterém nám píše evangelista Lukáš:  Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěly. Lk 5,4-7

Dnes a v dnešním evangeliu, nastává stejná situace: Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb.

Apoštol Jan, který o sobě píše jako o tom: kterého Ježíš miloval, s nadšením vykřikne: „Pán je to!“ Tu se také Petrovi v hlavě rozsvítí a pln nadšení: …přehodil přes sebe svrchní šaty, byl totiž oblečen jen nalehko – a skočil do moře. Nadšení je tak veliké, že nečeká na ostatní a chce být co nejdříve u Pána.

Ostatní učedníci přijeli hned poté.  Poté co vystoupili, uviděli: tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a (vedle) chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“  Ježíš je ten, který se učedníkům ukazuje tak, jak ho znali.

Evangelista Jan pokračuje dál a zaměřuje se na Apoštola Petra: Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra. Zaznívají tři jasné otázky: „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?“ Připomíná Vám to něco?  Před několika dny, Petr stojí také u ohně, kde se ohřívá a na tři otázky Petr odpovídá jasné: Neznám ho! Jak odpoví Petr dnes? „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“

Přesto se Petr malinko překvapí a zarmoutí, že se ptá Ježíš potřetí:  „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě?“ Petr i přes to že ví, proč se Ježíš ptá  odpoví,: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji.“ Petr se dozvídá poslání a také to, co ho čeká: „Pas moje ovce! Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš.“

Text evangelia, který je plný symbolů a naděje… Udělejme si dnes večer čas a při modlitbě se zadívejme na Pána a spolu s Petrem řekněme Ježíši: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji.“

 

Foto: Galilejské jezero, převzato zde

Foto: Galilejské jezero – loď  převzato zde

 

 

 

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist