ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti! (Mt 6,25)

24 hodin pro Pána

+21
  

13.března 2013 začal pontifikát papeže Františka. Při každé příležitosti se František snaží nám všem ukazovat Boží lásku a jeho veliké milosrdenství. Nezapomíná také na lásku k bližnímu, která mu leží velice na srdci, neboť Boží Láska, bez Lásky k bližnímu není možná!!!

Svatý otec František 13. března 2015 vyhlásil dnem 24 hodin pro Pána. Má to být 24 hodin modlitby a možnosti přijmout svatost smíření. Sám papež začal tyto hodiny pro Pána v bazilice svatého Patra kající pobožností … Jeho promluva mně hodně oslovila a tak jsem si říkal, že by mohla oslovit i Vás… Oslovila mně i další událost dnešního dne… Boží milosrdenství potřebuje každý z nás a i papež František při každé příležitosti na tuto skutečnost Lásky ukazuje… Proto papež vyhlásil následující rok, svatým rok, rokem Božího milosrdenství. Rok který začne 8. prosince 2015 a bude trvat do 20 listopadu 2016 Nyní dávám slovo už svatému otci:

REUTERS707197_Articolo„Také letos před čtvrtou postní nedělí jsme se shromáždili ke slavení kající bohoslužby. Spojujeme se s mnoha křesťany, kteří v různých částech světa přijali výzvu k účasti na tomto znamení Pánovy dobroty. Svátost smíření totiž umožňuje přistoupit k Otci s důvěrou a mít jistotu Jeho odpuštění. On je vskutku „bohatý milosrdenstvím“, kterým zahrnuje každého, kdo k Němu s upřímným srdcem přistupuje.

Být zde a zakusit Jeho lásku je však především plod Jeho milosti. Jak nám připomněl apoštol Pavel, Bůh nikdy nepřestává prokazovat během staletí hojnost svého milosrdenství. Transformace srdce, která nás přivádí k vyznání vlastních hříchů, je „Božím darem“, „Jeho dílem“ (srov. Ef 2,8-10). Něžný dotyk Jeho ruky a proměnění Jeho milostí nám proto umožňuje přistupovat ke knězi beze strachu ze svých vin a s jistotou, že jsme přijímání v Božím jménu a pochopeni navzdory vlastním ubohostem. Při odchodu ze zpovědnice pociťujeme Jeho sílu, která nám znovu vrací život a obnovuje nadšení víry.

Evangelium, které jsme slyšeli (srov. Lk 7,36-50), před námi otevírá cestu naděje a útěchy. Je dobré pocítit na sobě stejně slitovný Ježíšův pohled jako hříšná žena v domě farizeově. V tomto úryvku je kladen důraz na dvě slova: láska a soud.

Je to láska hříšnice, která se pokořuje před Pánem, a ještě před tím Ježíšova milosrdná láska, která ji vybízí, aby k Němu přistoupila. Pláčem svojí lítosti i radosti omývá Mistrovy nohy a svými vlasy je vděčně utírá. Polibky jsou výrazem jejího čirého citu a vonný olej v hojnosti vylitý dosvědčuje, jak drahocenný je v jejích očích Pán. Každé gesto této ženy vyjadřuje lásku a touhu mít ve svém životě nezlomnou jistotu, že jí bylo odpuštěno. A Ježíš jí tuto jistotu dává, přijímá ji a právě jí prokazuje lásku Boží! Láska a odpuštění jsou simultánní. Bůh jí odpouští mnoho, všechno, protože „mnoho milovala“ (srov. Lk 7,47), a ona se Ježíši klaní, protože cítí, že v Něm je milosrdenství a nikoli odsouzení. Díky Ježíši Bůh její hříchy odstraňuje, nevzpomíná na ně (srov. Iz 43,25). Začíná její nové období, je obrozena láskou k novému životu.

0305SRE205_POPE-_0305_11Tato žena se skutečně setkala s Pánem. Mlčky mu otevřela své srdce a s bolestí projevila lítost nad svými hříchy. Svým pláčem se dovolala božské dobroty, aby obdržela odpuštění. Žádný jiný soud nad ní nebude vynesen nežli ten, který přichází od Boha, a tím je soud milosrdenství. Protagonistkou tohoto setkání je zajisté láska, která přesahuje spravedlnost.

Farizej Šimon naopak nedovede nalézt cestu lásky. Zůstává stát na prahu formality. Není schopen učinit další krok, aby se setkal s Ježíšem, který mu přináší spásu. Šimon se omezil na to, že Ježíše pozval na oběd, ale doopravdy jej nepřijal. Ve svých myšlenkách se zaobírá pouze spravedlností a proto se mýlí. Jeho soud nad touto ženou jej vzdaluje od pravdy a nedovoluje mu ani pochopit, kdo je jeho hostem. Zastavil se na povrchu, nebyl schopen hledět do srdce. Na Ježíšovo podobenství a Jeho otázku, který služebník bude milovat více, odpovídá korektně: „Mám za to, že ten, komu bylo více odpuštěno.“ A Ježíš neopomene poznamenat: „Správně jsi usoudil“ (Lk 7,43). Jedině když Šimon o lásce usuzuje, počíná si správně.

Ježíšova pobídka každého z nás pobádá, abychom se nikdy nezastavovali na povrchu věcí, zejména když máme co dočinění s člověkem. Jsme povoláni hledět výše, zamířit k srdci, abychom viděli jaké velkorysosti je každý schopen. Nikdo nesmí být vyloučen z Božího milosrdenství, všichni znají cestu, která tam vede; církev je domovem pro všechny a neodmítá nikoho. Její brány zůstávají otevřeny dokořán, aby ti, kterých se dotkne milost, mohli dojít jistoty odpuštění. Čím větší a závažnější je hřích, tím větší musí být láska, kterou církev projevuje těm, kdo se obracejí.

papah25Drazí bratři a sestry, často myslím na to, jak by mohla církev více zviditelnit svoje poslání dosvědčovat milosrdenství. Je to cesta. která začíná duchovním obrácením. Proto jsem se rozhodl vyhlásit mimořádné Jubileum, jehož jádrem bude Boží milosrdenství, Svatý rok Milosrdenství. Chceme jej prožít ve světle Pánových slov: „Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36).

Tento Svatý rok začne o letošní slavnosti Neposkvrněného Početí a potrvá do 20. listopadu příští roku, do slavnosti Krista Krále, který je živou tváří Otcova milosrdenství. Organizaci tohoto Jubilea svěřuji Papežské radě pro novou evangelizaci, aby oživovala novou etapu poslání církve, totiž přinášet každému člověku evangelium milosrdenství.

Jsem přesvědčen, že celá církev bude moci v tomto Jubileu znovu objevit a zúrodnit Boží milosrdenství, které nás volá, abychom těšili každého muže a ženu naší doby. Svěřme toto Jubileum již nyní Matce Milosrdenství, aby na nás shlédla a bděla nad naší cestou“.

Přeložil Milan Glaser

převzato z webu radia vaticán

obrázky převzaty z prohlížeče google

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist