ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Proměním jejich nářek v radost. (Jer 31,13)

ZAMYŠLENÍ NAD TEXTY 2. NEDĚLE POSTNÍ – „…To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“

+1
  

Po povídání s deníčkem o událostech naší společnosti, obracím svůj zrak na druhou neděli postní a na krásné texty, které nám Matka Církev nabízí…

Druhá neděle postní nás přivádí k velikému zaslíbení Boha, které dal Abrhámovi: Bůh vyvedl Abráma ven a pravil: „Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat!“ – a dodal: „Tak (četné) bude tvé potomstvo! Gn 15,5

Zaslíbení vyvolenému národu „Tak (četné) bude tvé potomstvo“ Z tohoto potomstva vyjde ten, kterého Bůh v dnešním evangeliu nazve: „To je můj vyvolený Syn“

Otevřeme si společně krásný texty dnešní neděle a zaměřme se společně k Lukášově deváté kapitole a nechme se vyvést Ježíšem Petrem, Janem a Jakubem na vysokou horu:

Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se octli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli. Lk 9,28b-36

Vysoká hora, kam Ježíš tentokrát nebere všechny své učedníky, ale jen Petra, Jana a Jakuba, které apoštol Pavel později nazval „uznávanými sloupy“ Gal 2,9. Tuto trojici mimo jiné najdeme také u události Vzkříšení dcery představeného synagogy, v zahradě Getsemanské a na hoře proměnění.

Dnes nám Lukáš tuto trojici dává jako průvodce, kdy je můžeme doprovázet na horu, kde se chtěl Ježíš modlit.

Ježíš jak měl ve zvyku se chtěl jít pomodlit.  Toto není v Ježíšově případě nic nového, co by apoštolové u Ježíše neznali. Přesto se běhen Ježíšovi modlitby stalo, že: výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. Apoštolové Ježíše vidí jinýma očima… Zjišťují, že není sám, ale: rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě.

Mojžíš a Eliáš – Zastoupení Zákona a Proroku. Mojžíš a Eliáš s Ježíšem diskutují o tom, co Božího Syna čeká.  Jistě by bylo zajímavé slyšet, co si ty tři říkali. Bohužel to se již na této zemi asi nedozvíme, jaká debata mezi nimi probíhala.

Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Lidsky řečeno jsou unaveni a tělo si řeklo své. Apoštolové, když je přemohl spánek, se probouzí a spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Spatřili Ježíše, v jeho slávě. Tělo Ježíše je jiné a najednou nevědí, co říci. Najednou vidí, že ty dva muži se od něho vzdalovali.

Vždy si představuji, co asi Petr musel zažívat, co se mu asi honilo hlavou. Musím přece něco říci a vysloví tu nejbizarnější větu: „Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Lukáš to doplňuje: Nevěděl, co mluví.

Nedivím se mu… Oslavená tvář Pána a mistra, zmatek, který tato trojice apoštolů musela v hlavě mít: „ Nebojte se Petře, Jakube a Jene, Bůh Vás nenechá bez odpovědi.“

Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se octli v oblaku, padla na ně bázeň. Apoštolové moc dobře věděli, že se bude dít něco, co není rozumem pochopitelné. Všichni tři moc dobře věděli, když chtěl mluvit Bůh vyvolenému národu, vždy hovořil z oblaku.  Proto ta bázeň, obava těchto tří rybářů. Bůh této trojici vydává svědectví o svém Synu: Z oblaku se ozval hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“

Svědectví, Boha Otce, které dává „uznávaným sloupům“ Gal 2,9 Toto je můj Syn, kterého jsem si vyvolil a kterého jsem Vám poslal, aby o mě vydal svědectví, jak Vás mám rád.

Proto máme dnešní neděli velikou možnost, se nechat vést Petrem, Jakubem a Janem a společně kráčet za Ježíšem. Adorujme společně oslaveného Krista a naslouchejme o velikém svědectví Boha Otce: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“

Není to úžasné i v 21. stol., naslouchat Božímu hlasu, který nám potvrzuje to, co jsme již jednou slyšeli. Vzpomeňme si na Ježíšův křest: Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil. (Lk 3,21-22) Bůh nás ujišťuje, že Ježíš je jeho Syn, kterého si vyvolil a na Hoře Proměnění ještě přidává: „Toho poslouchejte“

Potřebujeme jiné ujištění o Boží lásce a tom kdo je Ježíš?

„Díky Pane, za Tvou lásku, kterou nám dáváš. Díky Pane, že mohu putovat na vysokou horu a spolu s Petrem, Jakubem a Janem obdivovat Tvou proměněnou tvář. Díky Pane, za svědectví Tvého Tatínka, kterým nám potvrzuje, co pro něj znamenáš: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“  Díky Pane.  Amen“  

 

Všem Vám přeji, krásnou a radostnou neděli.

Fotografie převzata: prohlížeč Google

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist