ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Co je křivé, ať se napřímí. (Iz 40,4)

Svatý týden – mé malé zamyšlení nad svátky svátků

+25
  

 

Jednou jsem se ptal dětí: „jaké jsou největší křesťanské svátky?“ a odpověď mi přišla hned: „přece to jsou Vánoce!“ Odpověď, kterou jsem čekal a odpověď, kterou by mi dal asi každý čtenář, který tento článek bude číst…

Největší křesťanské svátky jsou, ale Velikonoce. Jistě bez Vánoc by Velikonoce nebyli… Kdyby se Pán Ježíš nenarodil, tak by nemohli být ani Velikonoce…

Proč jsou, ale tedy Velikonoce svátky svátků?  Právě v tyto dny si lidé uvědomují, co pro nás všechny Kristus vykonal…

Dovolte mi malé rozjímaní nad dny, které právě slavíme.

Květná neděle

Na Květnou neděli, kdy si připomínáme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma… „ Hosana, synu Davidův“ volali všichni, kteří si mysleli, že Ježíš je ten, který vyžene „nenáviděné okupanty.“ Jede na oslátku, je to výraz pokory. Lidé na cestu vkládají ratolesti a své šaty, kdy Ježíše vítají jako krále… Kolik asi stejných lidí, kteří v ten den volali „Hosana“ později křičeli „Ukřižuj!“

 

 

Zelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek začíná tak zvané třídenní, kdy se připomínáme veliké události, utrpení, smrti, pohřbení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Ježíš se chystá na večeři… Izraelité si v ty dny připomínali, také události, které připomínali vyvedený vyvoleného národa z Egypta… Učedníci věděli, že nic nového nebude, bude večeře, kterou slavili každý rok, tak jako to činil každý zbožný izraelita.

Později Učedníci pochopí, že se Ježíš nedrží zavedeného rituálu. My tomu co Ježíš vykonal, říkáme ustanovení večeře Páně. „Hle mé tělo. Hle má krev, které se prolévá pro Vás a pro všechny.“ V ten večer ale, přichází taky zrada, a později také zapření.

Po večeři, kdy apoštolové, byli plní zmatku a strachu odchází Ježíš na místo, které učedníci moc dobře znají, neboť tam ze svým Pánem chodili často. Zahrada Getsemanská. Zahrada, která zažila slzy a strach Syna Božího. Strach, který prožíváme, také my a právě Syna Boží nám v těchto chvílích tolik rozumí, neboť moc dobře ví, co my lidé zažíváme.

Velký Pátek

Probdělá noc, zrada Jidáše, tvrdé zacházení Vojáku, který Ježíše vláčí nejdříve k Veleradě. Velerada, byla mimo jiné, také zákonodárné shromáždění, proto Ježíš nejdříve byl vlečen právě tam. „Zapřísahám Tě, si opravdu Syn Boží?“ ptal se Velekněz. Ježíš odpovídá: „ ano jsem.“ „Na co potřebujete svědky je to rouhání.“ Ježíš tím byl odsouzen před Izraelským národem. Izrael byl, ale pod vládou Říma a rozsudek, mohl vynést jen Pilát. Proto Ježíš popliván, zmlácen je vlečen před Piláta, který jakmile zjistil, že této odsouzenec je z Galileje posílá Ježíše před krále Heroda. Herodes byl ale zklamán, touto „postavou“ a prto posílá Ježíše zpět.

Pilát se nechtěl plést do těchto věcí Velerady… Nechává Ježíše zbičovat a chtěl ho propusti. Římské bičování byl už rozsudkem smrti, neboť tento trest přežil jen málo kdo. Tělo bylo bito bičem, které na konci mělo buď malí špičatý kámen nebo háček.

Po vykonání rozsudku si mohli „hrát“ s odsouzeným vojáci. Ježíše ponižují, smějí se mu a mlátí ho. „Když je král židů měl by mít přece korun“ Koruna z trní, ponižující posměch římských vojáku. Udělali z trní „helmu“ a nasadili mu jí na hlavu. Dali mu tmavě rudý plášť a takto „zřízeného“ tohoto muže předvádějí před lid. „Ejhle člověk“ praví Pilát… Co udělal lid? Začal křičet „ukřižuj ho!“ Pilát si myje ruce znamení, že nechce nic mít s tímto rozsudkem. „Jeho krev ať padne na nás a na naše děti.“ Volají přítomní lidé. Jakou v tu chvíli měli pravdu. Jeho krev byla prolita za každého z nás.

Ukřižovaní nejpotupnější rozsudek. Nic nového od Římanů, tak to bylo odsouzeno mnoho lidí. Ježíš byl jedním z mnoha. Přece jen v tom to rozsudku bylo něco jiného. Ptáte se co? Tento „člověk“ kříž bere s láskou. Jeruzalemské ulice byli plné, byli přece největší svátky.  Ježíš mnohokrát na své cestě na Golgotu padá… setkává se ze svou matkou, ze Šimonem, který byl “přinucen“ aby Ježíši pomohl. Což, bylo hodně ponižující, neboť tohoto člověka pak lidé mohli považovat za odsouzeného. Veronika odvážná žena, která se nebála podat Ježíši roušku. Jinak co na této cestě bylo?  Byl tam posměch a nenávist nad odsouzeným o kterém mnoho lidí slyšelo.

Golgota, pahorek, který byl několik metru od bran Jeruzaléma. Ježíš je svlečen a ukřižován a vyvýšen všem na očích. „Ježíš Nazaretský, Král Židovský“ cedulka, která byla dána na kříž, jako důvod proč byl Ježíš odsouzen. Vedle Ježíše byli ukřižovaní dva zločinci. „Ježíši pamatuj na mne, až přijdeš do svého Království“ praví odsouzený po pravici. „Amen, amen pravím Ti, ještě dnes budeš semnou v ráji.“ Jaká to slova útěchy, jednou, až budu umírat, chtěl bych slyšet tato slova od mého Pána a Spasitele…

Rozsudek vykonán… Ježíš umírá: „dokonáno jest.“ Ve tu chvíli se chrámová opona roztrhla. Chrámová opona, za kterou mohl jen jednou za rok vstoupit velekněz. Bůh chtěl a chce být mezi námi, chce vstoupit do našich srdcí. Není větší důkaz jeho lásky k nám?

Ježíšovo tělo je sejmuto z kříže a položeno do náruče Matky. Slzy, bolest, ale i naděje v této chvíli bolesti, to pochopí jen člověk, který přišel o někoho blízkého.

Hrob a velký kámen tento hrob zavalil.

Bílá sobota

Vojáci tento hrob hlídají. Člověk hlídá Boha. Je něco směšnějšího? Ticho a smutek, ale také očekávání tohoto dne… Proto se v tento den neslaví žádná mše svatá.

Neděle vzkříšení

První den po sobotě brzo ráno, ženy přicházejí ke hrobu, který je, ale prázdný… „Ježíš skutečně vstal a zjevil se Šimonovi“ První zvěstovatel nebyl apoštol, ale žena Maří Magdaléna, která běží, právě vystrašeným apoštolům zvěstovat tuto radostnou zprávu… Můžeme toto pochopit rozumem? Jen na kolenou a velikým díkem můžeme jen s údivem pražívat tyto chvíle. Pán skutečně vstal.

Moji drazí čtenáři, snad Vám moje úvaha malinko pomohla pochopit, tyto krásné a úžasné dny, které jsou pro mnoho lidí jen svátky, kdy se nejde do práce a do školy, svátky, které nám vůbec nic neříkají. Jistě se pochopili, že tomu tak není. Moc bych Vám všem přál radost, pokoj a naději, že právě i k nám, chce zmrtvýchvstalí Ježíš přijít.

Obrázky převzaty z prohlížeče Google.

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist