ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Doufejte v Hospodina navždy. (Iz 26,4)

slavnost Jana Křtitele

+3
  

Dnes mi dovolte, abychom společně rozjímali o postavě dnešního dne, o Janu Křtiteli. 

24. června slavíme narození Jana Křtitele, toho, který se stal předchůdcem Páně. Na rozdíl od ostatních světců je u Jana slaveno přednostně jeho narození na svět, zatímco u ostatních odchod do nebeské vlasti.

O narození Jana se dočteme u svatého Lukáše. První zprávu se dočteme hned na začátku, kdy Zachariášovi anděl Gabriel zvěstuje početí chlapce, kterému dá jméno Jan. Zachariáš, ale pochybuje a proto ztrácí řeč, která mu bude vrácena, až se jeho syn narodí… Lukáš píše, že všichni žasli, když lidé, kteří čekají před chrámem viděli, co se v chrámě událo. Srov. Lk 5- 22.

Druhou zprávou nám Lukáš ukazuje, lásku Marie k její tetě Alžbětě. Maria se dozvídá, od Anděla Gabriela: Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná.“ Lk 1,36. Když Maria slyší tato slova, okamžitě odchází Alžbětě pomoci. Krásná slova při tomto setkání zaznívají z úst těchto dvou žen: Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?  Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ Lk 1,43-45

Maria při tomto setkání vyzpívá Bohu chvalozpěv: Velebí má duše Hospodina…“ Lk 1,46-55. Tento chvalozpěv, se díky velikému daru Matky Církve modlíme, každý večer při večerních chválách.

O narození Jana nás seznamuje opět evangelista Lukáš, jak se Jan narodil? Nechme hovořit evangelistu Lukáše: Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. A když uslyšeli její sousedé a příbuzní, že jí Pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní. Osmého dne se sešli k obřízce dítěte a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: „Nikoli, bude se jmenovat Jan.“ Řekli jí: „Nikdo z tvého příbuzenstva se tak nejmenuje!“ Obrátili se na otce, jaké mu chce dát jméno. On požádal o tabulku a napsal na ni: Jeho jméno je Jan. A všichni se tomu divili. Ihned se uvolnila jeho ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Tu padla bázeň na všechny sousedy a všude po judských horách se mluvilo o těchto událostech. Všichni, kteří to uslyšeli, uchovávali to v mysli a říkali: „Čím toto dítě bude?“ A ruka Hospodinova byla s ním. Lk 1,57-66

Jeho jméno bude Jan, v tu chvíli Zachariáš promluvil a první slova, která mu vyšla z úst, byla chvála, tomu, který mu učinil veliké věci. Co asi prožívaly Ti, co tomu všemu byli přítomní?  První věc, která je překvapila, bylo jméno. Židovská tradice vždy byla, že to mělo být jméno otce, nebo někoho příbuzného.  Zachariáš požádal „o tabulku a napsal na ni: Jeho jméno je Jan“

Druhou událostí, která lidi udivila, bylo, když viděli, jak Zachariáš promluvil. Každý viděl, že nemůže mluvit, najednou: …se uvolnila jeho ústa i jazyk…“ (Lk 1,64),  hovoří a chválí Boha chvalozpěvem: „Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele…“: srov. Lk 1, 68-79

Muže tento zbožný a velký muž a otec předchůdce Páně, vyzpívat lépe Bohu to co prožíval? Myslím, že ne… Ano Zachariáši, tvůj syn bude veliký a proto můžeš říci: A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů…“ Lk 1, 76-77.

A čím Lukáš toto představení „předchůdce Páně“ končí? Chlapec rostl a sílil na duchu; a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael.“ Lk 1, 80.

Dnešní slavnost nám může a má být ujištěním, že Bůh má s každým své plány. Vedl svůj izraelský lid, až ke dni, kdy mu posílá toho, který bude připravovat cestu tomu, který vykoupí izraelský lid…

Počítá s každým z nás, neboť i pro nás Jan Křtitel přichází, aby nám řekl svědectví, když: „spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, beránek Boží.“ Jan 1,36

Jak budeme na toto pozvání reagovat? Budeme, jako Jan a Ondřej, když jim Jan Křtitel ukázal: „Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Jan 1,37.

Myslím, že jiné svědectví dnešního dne není potřeba, pojďme za Ježíšem, neboť je to opravdu: „…Beránek Boží…“ a po tomto ujištění Jana můžeme jít za Ježíšem.

Svatý Jane Křtiteli, oroduj za nás!  

 

obrázek: web deti.vira.cz a prohlížeč Google

 

 

 

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist