ÚVOD

Ahoj milý čtenáři, jak si poznal, máme novou podobu webu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moooooooooc děkuji. Doufám, že se Ti bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Hlásej slovo. (2Tim 4,2)

Rozjímání růžence Světla

+1
  

Dnes jsem zjistil, že jsem dlouho nenapsal pokračování v rozjímání o tajemstvích svatého růžence. Dnes, kdy máme 13 den, mám jedinečnou příležitost se k tomuto rozjímání vrátit.

Upozorňuji, že se jedná o má soukromá rozjímání, tak v tom nehledejte, žádné hluboké teologické myšlenky.   

1) Který byl pokřtěn v Jordánu

Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ježíš mu odpověděl: „Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá.“ Tu mu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“ Mt 3,13-17

Ježíš, vstupuje do vod Jordánu aby:“ naplnili všecko, co Bůh žádá.“ Dar křtu je veliký Boží dar. Ano, díky svátosti křtu se mohu nazývat Božím dítětem. Svatý Jan Křtitel a všichni přítomní jsou svědky svědectví Nebeského Otce, který promluvil: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“  Potřebuji, ještě větší svědectví?

„ Nebeská Maminko, děkuji, že mohu být i já Božím Synem. Děkuji, že i já jsem byl položen do „vod“ Boží Lásky. Pramen, který smyl všechny mé hříchy a byl jsem obléknut do bílého roucha.Do Tvého Neposkvrněného Srdce se svěřuji, abych byl s Tvou přímluvou opravdovým Božím dítětem.“  

 

2) Který zjevil v Káně svou božskou moc

Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“ Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“ Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“ Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou!“ I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: „Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!“ Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli.“ Jan 2,1-10

Pozvání na svatbu, kam si přišla, za svým Synem, a jeho učedníky. Svatba, která byla již výjimečná tím, že je přítomný Tvůj Syn a také Ty.

Všímáš si toho co se na svatbě děje. Všímáš si neklidu, který nastává, neboť se zjistilo, že “dochází víno.“ Tvá láska k nám, kteří potřebujeme Boží pomoc, je veliká, proto jdeš za svým Synem: „Už nemají víno.“ Víš, že Tě Tvůj Syn vždy vyslyší, proto jdeš za služebníky: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“

Rada, kterou dáváš nám všem, vždy konejte, co Vám můj Syn řekne.

„Děkuji Ti, Panno Marie, že i dnes nám radíš. Radíš nám, abychom, vždy konali, co nám Tvůj Syn řekne. Rád bych Tebe s Tvým Synem pozvat i do mého života. Tak jako si byla pozvána na svatbu, přijmi i mé pozváno do mého života. Věřím, že i mně pomůžeš, abych já vždy plnil to, co mi Tvůj Syn řekne.“     

 

3) Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. Mk 1,14-20

„Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Naplnil se čas, čas, ve kterém nám učinil Pán veliké věci. Veřejné působení našeho Pána je velkolepé.  Tak velkolepé, že čtyři evangelisté nám o těch to činech podávají zprávu. Často se vracejme a stále dokola čteme evangelia. Tak Božího Syna lépe poznáme.

„Nebeská Matko, na stránkách Evangelia poznávám Tvého Syna. Vyprošuj mi sílu, abych bral do rukou Písmo a vždy v něm nacházel útěchu a pomoc. “    

 

4) Který na hoře proměnění zjevil svou slávu

Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo.  A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš; zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. Vtom se ti muži od něho začali vzdalovat; Petr mu řekl: „Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. A z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.“ Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Lk 9,28-36

Rád bych kráčel, s Tebou Pane, na horu Proměnění. Adorovat tvou proměněnou tvář, která se proměnila ve své kráse, když s Tebou rozmlouval Mojžíš a Eliáš. Tvá tvář se ukázala asi podobně, jak ji uvidíme jednou tváří tvář v nebeském království.

Rád bych chtěl povzdálí naslouchat svědectví Nebeského Otce „Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.“ Svědectví, které jsme již u Jordánu slyšeli.

„Nebeská Matko, děkuji Ti, že mohu i dnes hledět na Tvého Syna, živého a přítomného v eucharistii. Děkuji Ti, že jako Petr, Jakub a Jan a mohu s úžasem hledět na proměněné tělo Tvého Syna. Díky Maria za tento veliký dar. „

 

5) Který ustanovil Eucharistii

Navečer usedl s Dvanácti ke stolu, a když jedli, řekl jim: „Amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí.“ Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát: „Snad to nejsem já, Pane?“ On odpověděl: „Kdo se mnou omočil ruku v míse, ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno; ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil!“ Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: „Jsem to snad já, Mistře?“ Řekl mu: „Ty sám jsi to řekl.“ Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce.“ Mt 26, 20-29.

„Toto je mé tělo… Toto je má krev…“ Smlouva nová a věčná, která se neustále opakuje ve všech chrámech. Ježíš k nám přichází v tom nejobyčejnějším způsobu. Chléb, ke kterému v dnešní době, moc úctu nemáme.

Ježíši, který k nám přicházíš, prosím Tě, ať mé srdce není z kamene, ale srdce z masa. Ať mé srdce není plné hněvu, ale plné lásky. Jsi v mém srdci plně přítomný, buď mým lékaře a vše to špatné uzdravuj.

Ježíši, děkuji Ti za tento dar a děkuji za všechny milosti, které skrze Tvé svaté tělo a Tvou svatou krev každodenně přijímám.

„Maria, děkuji Ti, že před 102 lety si ve Fatimě tří děti vedla k veliké úctě Krista přítomného v eucharistii. Děkuji Ti za příklad těchto tří dětí, kteří se vyznamenali úctou ke „skrytému Ježíši“ jek Tvého Syna děti nazývaly. Na přímluvu Fatimských děti Tě moc prosím, ať i já mám velikou úctu ke Kristu přítomného ve všech svatostáncích světa.“

Obrázek převzat z prohlížeče Google.

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist