ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Bůh ukazuje cestu. (Ž 25,8)

pouť k svaté braně

+29
  

16.3 jsem s mládeží, kterou se snažím vést navštívil katedrálu svatého Víta, prošli jsem svatou bránou a rozjímali jsme společně nad texty Lukášova evangelia.  toto rozjímaní Vám zde dávám, třeba Vás osloví.

Jednou povstal jeden znalec Zákona, aby ho přivedl do úzkých, a zeptal se ho: »Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?«  Ježíš mu řekl: »Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?«  On odpověděl: »Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí, a svého bližního jako sám sebe!«     Řekl mu: »Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít.«

Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: »A kdo je můj bližní?«  Ježíš se ujal slova a řekl: »Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého a odešli.   ¨

rokmilosrdenstviNáhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu.  Stejně i jeden levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu.

Ale jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto.  Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho.  . Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: ‚Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.‘ . Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?«   On odpověděl: »Ten, kdo mu prokázal milosrdenství.« A Ježíš mu řekl: »Jdi a stejně jednej i ty!«  Lk 10, 25-37

Moji milí přátelé,

připutovali jsme do této starodávné katedrále, prošli jsme svatou branou, v roce milosrdenství, které vyhlásil svatý otec František.

Ježíš nás těší ve všech našich souženích, jak říká svatý Pavel v dnešním čtení.  Ať se děje cokoliv, nebojte se! Neboť dobrý Bůh je opravdu otec milosrdenství a veškeré útěchy.  Už Pán Ježíš v blahoslavenství říká: „Blahoslavení milosrdní neboť dojdou milosrdenství…“ (Mt 5, 7) Zaslíbení, které muže být útěchou každému člověku na této zemi a proto Ježíš dále radí, abychom  byli milosrdný, jako je milosrdný otec.“  (srov. Lk 6,46) Je to náš životní úkol, který nám Ježíš dává.

Svatý otec František nás vybízí, abychom se nechali vést Božím milosrdenstvím a sám nám jde tím největším příkladem. Všude, kam přichází, činí skutky lásky a vybízí nás, abychom se nebáli se svařit dobrému Pánu.

Tak vás chci dnes vybídnout také já. Nebojte se, Bůh je láska, jak říká apoštol Jan, ať se děje cokoliv, můžete přijít jako jeho milé děti, on vás nikdy, opakuji nikdy, neopustí a ani neodsoudí. Je potřeba z naší strany jen aspoň malinká dobrá vůle a dobrý otec muže udělat veliké věci. Nebojte se, otevřít se jeho lásce! Otevřete brány Kristu, říkal svatý Jan Pavel II při svém zvolení v roce 1978.  Nebojte se a otevřete brány Kristu.

Můžeme se společně vžít do situace dnešního evangelia. Také my padáme do rukou zla kolem sebe. Padáme do pokušení a do mnohého hříchu. Ten lupič (lupiči) z dnešního evangelia je jinými slovy „zlo“ kolem nás.  Každý z nás muže být na místě toho muže, kterého přepadli a okradli, zmlátili – můžeme jinak říci okradli ho důstojnost Božího dítěte. Tak nás okrádá zlo o naší důstojnost. Když sami sebou mnohdy pohrdáme a připadáme si na nic a nejraději bychom mnohdy lezli někde pod zemí.  Jinými slovy: Mám pocit, že sobě samému nerozumím.

41m7Moji milí přátelé,  Ježíš je ten, který nás hledá. S láskou nás bere do náručí a chce nás uzdravit. Velice touží nás očistit od našich rán, vložit na svá ramena a odnést do domu otcovy lásky, kde nám bude dobře.  Ošetřuje naše rány, mnohdy i naše slzy, které se snažím ukrýt před druhými. Ale před Ježíšem nic ukrývat nemusíme. Ježíš ví jak se cítíme a rozumí nám. Jedna světice 20 stol, která se jmenovala sestra Foustýna, ke které mluvil Pán Ježíš a vše si poznamenala do svého deníčku. V tomto deníčku si taky sepsala větu, která je úžasná: Čím větší hříšník a čím větší hříchy, tím větší má právo na Boží milosrdenství.

Ježíš nás učí svým příkladem. Svým milosrdenství a vybízí nás jmenovitě “ Jdi a stejně jednej i ty. Nebojte se. Boží milosrdenství je veliké a Ježíšovo srdce je obrovské a touží, abychom i my se nechali obejmout. Moc vás teď prosím ve chvíli ticha zavřeme oči a představme si před sebou obrázek, který je logem letošního roku a představme si, že v té náruči jsme my pojďte do mého náručí.

Nebojte se, ať už uděláme cokoliv, vždy můžeme za Ježíšem přijít a on nás čeká s otevřenou náručí jako v příběhu o ztraceném synu.

Vložme se do jeho milosrdenství a uvědomme si, co bychom rádi dali do jeho Lásky. Velikou důvěrou to vše vložme na oltáře a věř me, že dobrý Bůh nám pomůže být lepšími lidmi.

Buďte milosrdní jako je milosrdný Váš otec  Amen

 

obrázky převzaty z prohlížeče google

 

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist