ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Varujte se, abyste nikým nepohrdali. (Mt 18,10)

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

+4
  

Slavíme první sobotu v měsíci, kdy si připomínáme prosbu Panny Marie, o kterou žádala ve Fatimě, abychom v tento den více pamatovali na její neposkvrněné srdce. Vše, co v tento den děláme, máme být ochotni obětovat, jako smír za hříchy spáchané proti jejímu neposkvrněnému srdci a za obrácení hříšníků.

Přečíst celé

+4
  

Dobrý den milí přátelé a čtenáři mého webíku!

Jak jste si všimli, již několikrát jsem se snažil s Vámi dělit o své rozjímání nad Božím Slovem. Není to nic extra, ale jsou to texty a uvažování, nad Božím Slovem. Nad Slovem o kterém jsem uvažoval a své poznámky zapsal. Což můžete nalézt v rubrice biblické rozjímání.

 

Také jsem se věnoval tématu o Fatimě a napsal jsem takový menší seriál, který naleznete zde. Tomuto tématu se chci věnovat i nadále.

Přečíst celé

+4
  

O 4. neděli liturgického mezidobí jsem se zamýšlel nad texty druhého čtení. Apoštol Pavel píše křesťanské obci do Korinta. V té době zde byla taková všehochuť lidí, také díky tomu, se Korint stal hlavní pobočkou obchodu.

Co apoštol Pavel křesťanům do Korinta píše?

Jen se podívejte, bratři, komu se u vás dostalo povolání! Není tu mnoho moudrých (lidí) podle lidských měřítek, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. A přece: ty, které svět pokládá za pošetilé, vyvolil si Bůh, aby zahanbil moudré, a ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné, a ty, které svět má za neurozené a méněcenné, dokonce i ty, kteří nejsou vůbec nic, vyvolil si Bůh, aby zlomil moc těch, kteří jsou „něco“, aby se žádný smrtelník nemohl před Bohem vynášet. A od něho pochází to, že jste spojeni s Kristem Ježíšem. Jeho nám Bůh poslal jako (dárce) moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení. Tak se splnilo, co je v Písmě: `Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.‘

1 Kor 1,26-31

Církev – Ecclesia ( shromáždění ). Církev – společenství okolo našeho Pána Ježíše. Ježíš je ten, který nás spojuje.

Přesto, že Pán Ježíš je Boží syn, tak jeho společenství tvoří lidé. Pokud se na lidi v Církvi podíváme tak musíme s Pavlem říci: Jen se podívejte, bratři, komu se u vás dostalo povolání! Není tu mnoho moudrých (lidí) podle lidských měřítek, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených.

krizova_cestaPokud se pravdivě podíváme, tak skutečně církev je dobrá „sebranka“ lidí.  Pokud jsem Vás urazil tak se omlouvám, ale tak to cítím, ale také s Pavlem musím dodat: ty, které svět pokládá za pošetilé, vyvolil si Bůh, aby zahanbil moudréJiž okolo Pána Ježíše bylo plno nevzdělaných rybářů, přesto jeden se stal hlavou Církve a ostatní těmi, kteří skutečně, mnohdy: zahanbil moudré.

Často si kladu otázku proč je tolik slabosti, když Kristu je hlavou Církve? „Aby se žádný smrtelník nemohl před Bohem vynášet“. Naše slabost je naše záchrana, neboť nás chrání před pýchou, neboť bychom mohli být pyšní.

Ano, Církev je plna slabých lidí, ale tím více nás muže uklidňovat že: jste spojeni s Kristem Ježíšem. Jeho nám Bůh poslal jako (dárce) moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení.  V Ježíši je naše síla a naděje, neboť v Ježíši jsme silní.

Když se máme chlubit tak jedině v Pánu (srov.1 Kor 1, 31)

Proč jsem psal toto zamyšlení? Neboť si myslím, že často se na Církev koukáme skrz prsty, ať již nevěřící, tak často i my věřící. Ano, mnohdy je k tomu důvod, když občas některé lidi vidíme, jak se chovají.

Ale jak se chovám já? Nechovám se já ještě hůře? Kdo jsem já, abych druhé soudil? A když se mám chlubit tak jedině tím co skrze mě dělá Pán neboť bez jeho pomoci nejsem vůbec nic a spolu s Pavlem mohu jen prohlásit, že: `Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.‘

Krásnou neděli Vám všem

 

+5
  

Můj deníčků,

opět Ti píši, poprvé v roce 2017. Je to velice zajímavý rok…

maxresdefaultJe to 40 let, kdy byla podepsána charta 77. Tuto Chartu 77 podepsalo plno osobností. Mluvčím této charty byl například i filosof pan Patočka. Mnohé osobnosti, po podepsání této charty, bylo pronásledováno a také pozavíráno.

V tomto roce 2017 je to také 100 let, kdy se v Portugalské Fatimě zjevila Panny Maria. Toto poutní místo v květnu navštíví, také papež František. V naší zemi se také chystá oslava toho jubilea. O této události jsem se již na svém webu zmiňoval a jistě ještě zmiňovat budu.

V tomto roce deníčku budu i já slavit své jubileum, kdy bude s rodinou děkovat za dar života a také za dar křtu.

Milý Deníčku, tento rok 2017 je pro mě rokem velkých milostí a velkých darů.  Moc Tě prosím vzpomeň si i ty na mně v modlitbě, abych nejen já, ale také ty, tento rok nepromarnili…

Milý deníčku přeji Ti vše dobré a zas si napíšeme

Tvůj Martin

+10
  

article-2586Pár hodin ještě máme ještě do začátku nového roku, co nám, ale přinesl rok  2016? Máme možnost děkovat? Nebo jen „nadávat“ co nám nevyšlo?

Myslím si, že 31.12 poslední den v roce není jen o tom se „opít“ odpálit pár rachejtlí, ale je den, kdy se mohu zastavit a říci si: „děkuji za uplynulý rok.“ Jistě je plno věcí co se nám nepovedlo, ale je také plno věcí, které se povedli a za které mohu děkovat.

Ano, vděčnost za dobro, které dostávám. Již to, že vidím a mohu vidět krásu stvoření. Že slyším a mohu naslouchat hlasům těch, které mám kolem sebe. Mluvím a mohu svým hlasem povzbudit druhé kolem sebe.  Že mohu chodit a tím dokáži navštívit bližního a tím mu ukázat, že mi na něm záleží.

Obyčejné věci, které každý den dostávám a které beru jako samozřejmost, nestojí za to poděkovat?   Poslední den v roce 2016 má být dnem vděčnosti:  „Děkuji Ti za dar života, děkuji Ti za tento rok, který sem prožil, děkuji Ti za zdraví a za to že vidím, slyším a že mohu chodit. Děkuji Ti za rok milosrdenství, a že jsem si více mohl uvědomit, jak nás máš rád a že nám vždy bezpodmínečně odpouštíš. Děkuji i za to co se mi nepodařilo, neboť i přes to jsem si uvědomil, jak i přes mou slabost mě máš rád.  Když lituji, že mi odpouštíš. Děkuji Ti, Pane za Tvou lásku“.

Rok 2017, rok velkého jubilea. 100 let Fatimy, kdy si můžeme uvědomit velikou Boží lásku, která nám na kříži darovala to poslední, co měla.  „Hle Tvá Matka.“ Pán nám daroval svou Matku. Matku, která se před 100 lety zjevila v portugalské Fatimě.  Matka, která nám svou láskou ukazuje svého Syna a radí nám jako služebníku na svatbě v Káni: „ udělejte vše, co vám řekne!“  Rada, která nás muže v roce 2017 provázet.

Milí přátelé, ze srdce Vám přeji, požehnaný rok 2017. Vyprošuji Vám radost, pokoj a hojnost Božího požehnaní a ochrany té, která Bohu řekla své: „ano“. Kéž rok 2017 prožije pod ochranou Panny Marie a nebojíme se, neboť nás vede k jedinému cíli. Ke svému Synu, který je Cesta, Pravda a Život.

Pán Vám všem žehnej.

+9
  

27.12 slavíme svátek evangelista Jana.

Přečíst celé

+9
  

Milí přátelé, ze srdce  Vám přeji a vyprošuji, krásné a požehnané Vánoce.  Přeji Vám radost a pokoj.

Ať narozené Boží dítěte uzdraví naše rodiny, které tak často touží po lásce a svornosti.

Kéž uzdraví náš rozum, který nás učí často myslet jen na sebe.  Kéž svou láskou promění naší nenávist a nelásku v srdce, které bude otevřené pro lidi kolem nás.  

Přeji Vám, ať si opravdu uvědomíme, že veliké věci nám učinil Pán.

V modlitbě na Vás, vše rodiny a všechny, které máte rádi myslí a žehná

br. Martin Tomáš Ševeček OSB    

15622649_1175948685834193_7633332428598491150_n

+9
  

Blíží se štědrý den a my finišujeme s úklidem, pečením, nakupováním dárků atd. Jak jsem, ale prožili adventní dobu? Měli jsme čas se zastavit?  Třeba Vám k zastavení pomohl článek o Vánocích a tradicích. Dnes jsem uvažoval o malém rozjímání o velké noci.

Přečíst celé

+11
  

Můj kamarád, přišel s nápadem napsat článek o Vánočních tradicích a tak milý Lukáši se snažím tvé přání splnit a nejen tobě krásné čtení.

Proč vlastně slavíme Vánoce?

Přečíst celé

+8
  

4. neděle adventní nám nabízí krásné texty. Já bych se rád, ale zamyslel nad evangeliem dnešní neděle a to nad postavou svatého Josefa.

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: „`Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,‘ to znamená ‚Bůh s námi‘. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. Evangelium  (Mt 1,18-24)

josesoucasEvangelista Matouš, který nás bude, po celý letošní liturgický rok provázet, své evangelium směřoval pro křesťany ze židovství. Proto v jeho evangeliu nalezneme mnoho narážek právě na židovství a ne jejich víru, proroky. Matoušovo evangelium, vždy poznáme, když uslyšíme větu: To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků“. Ano to vše stalo a také naplnilo, co Pán řekl ústy našich proroků, které náš národ tak často nebral vážně. Jejich proroctví se ale naplnilo, naplnilo se v postavě Ježíšově.

Matouš svou první kapitolu začíná rodokmenem Ježíše Krista. Který je sice dlouhý a na první pohled se muže zdát nudný, ale když se podíváme hlouběji, tak zjistíme jak je jeho rodokmen pestrý. Ježíšův rodokmen končí Josefem.

Matouš ve svém evangeliu začíná právě postavou Josefa. Jako jediný jde v postavě Josefa do hloubky. Josef, snoubenec Panny Marie, která byla velice mladá, když byla zasnoubena, tak jak to v tehdejší době bylo zvykem. Josef zjistil, že je jeho snoubenka v požehnaném stavu. Matouš tuto Josefovu situaci definuje slovy:Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít.“  Nechtěl jí vydat pohaně, říká Matouš.  Zákon izraelský mluvil jasně, že taková žena má být ukamenována. Josef to chtěl řešit touto cestou, bez skandálu jí v tichosti propustit jak praví zákon.

svata-rodina-men-002Musel o tom hodně uvažovat, mnoho se modlit a Bůh ho vyslyšel. Jak? Nechme promluvit Matouše: Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: „`Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,‘ to znamená ‚Bůh s námi‘

Bůh s Josefem hovoří skrze sny.  O těchto rozhovorech Matouš píše 1) v případě Panny Marie, 2) když utíkali do Egypta před Herodem a za 3) když se z Egypta vraceli zpět.

Sny i tento prostředek Bůh požívá. Co se zdá je sen, toto bychom řekli dneska. Dnešní člověk by sen rozebral a to nejlépe psychologicky…   Co udělal Josef?  Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.

Nějak o snu nešpekulova, nerozebíral ho, ale vstal a vzal svou ženu k sobě. Důvěřoval Bohu, že co dělá, dělá dobře. Čím muže být Josef vzorem v dnešní době?  Muže být vzorem tichosti a veliké důvěry v Boží vedení.

Advent je dobou přípravy, dobou ticha a v tom nám muže být vzorem právě svatý Josef. Josef naslouchá, modlí se a koná. Udělejme si v tyto dny čas a konejme tak jako právě Josef.

Sv. Josefe, přimlouvej se za nás!

 

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist