ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Přiblížilo se Boží království. (Lk 10,9)

LITANIE K BL. FRANTIŠKOVI A HYACINTĚ

+25
  

Našel jsem krasné litanie k Fatimským dětem… Třeba se Vám také budou líbit.

 

LITANIE K BL. FRANTIŠKOVI A HYACINTĚ

Pane, smiluj se…

Kriste, smiluj se…

Pane, smiluj se…

Panno Maria Růžencová z Fatimy, oroduj za nás

Panno Maria Bolestná,…

Panno Maria Karmelská,…

Blahoslavený Františku Marto,…

Blahoslavená Hyacinto Marto,…

Děti, které povolal Kristus,…

Děti, které jste byly povolány abyste vidět Boha v nebi,…

Maličcí, kterým Otec zjevil tajemství  nebeského Království,

Maličcí, které si vybral Bůh,…

Dokonalí přímluvci před Bohem,…

Vzory synovské odevzdanosti,…

Oběti vykoupení pro dobro Kristova Těla,…

Důvěrníci Anděla pokoje,…

Adorující spolu s Andělem Eucharistii,..

Vy, kteří jste viděli Pannu oblečenou v slunce,…

Vy, kteří jste viděli Světlo, které je před Bohem,….

Děti, které si vybrala Panna a Matka,…

Vy, kteří jste naslouchali mateřským prosbám Panny Marie,…

Obránci poselství kterou vám sdělila Paní, která je jasnější než slunce,…

Hlasatelé Božího slova,…

Proroci vítězství Neposkvrněného Srdce Marie…

Vy, kteří jste vyplnili úmysly Nejvyššího,…

Věrní strážci poselství,…

Vyslanci Růžencové Paní,…

Misionáři Mariiných proseb,…

Nositelé volání z nebe,…

Horliví strážci Kristova nástupce na zemi,…

Vyznavači hrdinského života v pravdě,…

Těšitelé Ježíše Krista,…

Vzory křesťanského milosrdenství,…

Vy, kteří jste sloužili chudým a nemocným,…

Vy, kteří jste se obětovali za urážky hříšníků,…

Přímluvci za lidstvo u trůnu Panny Marie,…

Lilie nevinnosti, která šířila vůni svatosti,…

Perly, které zářily štěstím,…

Serafíni lásky u nohou Pána,…

Těšitelé Boha, kteří jste se obětovali (v aktech zadostiučinění)…

Vy, kteří jste pomáhali chudým,…

Neúnavní v přinášení obětí,…

Odvážní v protivenství,…

Vy, kteří jste milovali Boha skrze Ježíše,…

Pastýři, kteří nás vedete za Beránkem,…

Žáci ve škole Marie,…

Vy, kteří jste apelovali k lidstvu,…

Plody stromu svatosti,…

Dary pro všeobecnou Církev,…

Boží znamení pro Boží lid,…

Svědkové Boží milosti,…

Vy, kteří jste vyzývali k zachování milosti sv. křtu,…

Vy, kteří jste mohli zakusit lásku pramenící z Boží přítomnosti,…

Vy, kteří jste byli smělí ve vztahu k Bohu,…

Přímluvci u Boha za hříšníky,…

Tvůrci civilizace lásky a pokoje,…

Světla, které osvěcují lidstvo,…

Laskavá světla, která osvěcují mnohé,…

Světla na cestách lidstva,…

Plameny, které hoří v temných a neklidných dobách,…

Svíce, které Bůh zapálil,…

 

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

 

Závěrečná modlitba:

Nekonečně dobrý Bože, který miluješ nevinnost a vyvyšuješ pokorné, učiň, abychom na přímluvu Neposkvrněné Matky Tvého Syna, následujíc bl. Františka a Hyacintu  kteří Ti sloužili v prostotě srdce  a tak mohli vejít do nebeského království. Skrze Krista… Amen.


Čerpáno: Homilie papeže Jana Pavla II  pronesena při blahořečení Františka a Hiacinty; Listy biskupské konference Portugalska  k blahořečení pastýřů Fatimskýcý; Vzpomínky sestry Lucie; Texty z liturgie ke vzpomínce blahoslavených Františka a Hiacinty

přeložila : Jana Mlada OSB

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist