ÚVOD

Ahoj milý čtenáři, jak si poznal, máme novou podobu webu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moooooooooc děkuji. Doufám, že se Ti bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Hlásej slovo. (2Tim 4,2)

Kdo byl mistr Jan?

+18
  

Slavíme v tomto roce veliké výročí od upálení mistra Jana Husa. Tato naše veliká postava českých dějin, byla mnohokrát použita k špatné propagaci, především v minulých 40 letech… Kdo to mistra Jan opravdu byl? Byl to, jak říká dnešní mládež  „rebel“? Pokusím se zde napsat jeho život a pohled člověka, který si této postavy velice váží…

Jjan-hus-betleman Hus se narodil v Husinci u Prachatic. Své vzdělání získal na pražské univerzitě. Byl vysvěcen na kněze a začal sám přednášet na univerzitě. Jako katolický kněz začal kázat v betlémské kapli, jak se v praze lid říkal v Betlémě. Díky Janovým kázáním, které přednášel v českém jazyce, se tato kaple stala proslavenou a navštěvovanou po celé Praze.

Mistr Jan sám věděl o „zlořádech“, které se v celé Církvi děli a sám začal o těch to věcech uvažovat a později i kázat.

Mistr Jan moc dobře věděl, že Církev v jeho době nebyla stálá… Mimo jiné na začátku byli dva papežové, pak byli svoleni kardinálové a místo toho, aby se dohodli, zvolili třetího. Tento třetí papež, který si dal jméno Jan XXIII. Si své postavení a moc vymáhal především křižáckými válkami a na ně potřeboval peníze. Začali si v církvi proto za svátosti církve prodávat „odpustky“ (svátosti v katolické církvi jako je např. Křest, svátost smíření (zpověď), mše svatá atd.) Bohužel tady v Praze žili i kněží rozmařilým životem. Později na toto vše začal Jan ukazovat.

Brozik,_Vaclav_-_Jan_Hus_souzen_na_snemu_Kostnickem_r._1415Mistru Janovi se stal v některých myšlenkách vzorem anglikánský filosof a myslitel 14 stol John Viklef, jehož některé myšlenky, převzal mistr Jan. Podle jeho učení, nesmí mít církev žádné pozemské statky, jediný, pramenem víry je Písmo, papež je antikrist a církev ho nepotřebuje a nad církví by měl mít moc král.

Mistr Jan se stal trnem v oku Církvi, která mu jménem papeže zakazovala kázat a konat církevní obřady. Jan Hus nedbal zákazu a odmítl papeže poslechnout a odvolal se na učení Kristovo.

Napětí v Čechách, ale v Církvi svaté houstlo a král Zikmund se rozhodl, že se vloží do této situace.  Zikmund svolává koncil do Kostinci, který měl za úkol vyřešit papežské schizma a požádá mistra Jana, aby své učení na koncilu obhájil. Sám král Janovi slíbil osobní ochranu… Na koncilu byl Jan bran jako kacíř a tak se sním také jednalo. Jan byl zatčen, krutě vyslýchán a nakonec obviněn z kacířství. Král i církevní otce žádali, aby odvolal. Jan byl v situaci, že už odvolat ani nemohl. Na jedné straně ho tlačilo jeho svědomí a Češi a na druhé straně církevní otcové. Jan trval na svém a neodvolal. Dneska by se dalo říci, že byl neúplatný a tvrdohlavý, ale v jeho situaci se mu nelze divit.

image_previewKoncilem byl prohlášen za kacíře potupně odsvěcen a předán světské moci, která ho 6 července 1415 upálila… I přesto, že byl podle koncilu zbaven kněžství, tak se i na hranici považoval za katolického kněze.

Mistr Jan byl vzdělaný kněz Církve, bohužel díky učení, učence Viklefa v některých naukách uhnul. To, ale nic nemění na faktu, že ukazoval, jak by se měli lidé v církvi chovat. Také v 15 století byli lidé i v církvi dobří a zlí. Církev má hlásat lásku a odpuštění, bohužel jako tenkrát tak i dnes se najdou lidé, kteří dělají praví opak.

Myslím, že i v dnešní době má mistr Jan své poslaní a krásu.  Jan nemá rozdělovat, ale spojovat..

pha1-betlemska-kaple037Bohužel nelze omlouvat to, že v některých otázkách víry díky Viklefovi přestřelil, ale lze se dívat na jeho život a víru, která byla hluboká a čistá.

 

Na internetu jsem našel výpis z díla mistra Jana a rád ho sem dám

Mistr Jan psal především traktáty, ale i rozsáhlejší díla. Pro církev psal latinsky, pro prostý lid česky. Husova díla jsou charakteristická přístupným jazykem, jasnou kompozicí.

O církvi (De ecclesia) 

Text latinsky.

Hus pojímá církev jako společenství předurčenou ke spáse, předzvědění k zavržení k církvi patří jen vnějškově. Za příslušníka církve považuje toho, kdo žije podle Kristových přikázání, a tím dokazuje opravdovou lásku k Bohu. Kdo svými skutky jedná proti Písmu, není pravým křesťanem, a Bohem nemiluje. Hlavou církve není papež, ale Kristus, který ji svrchovaně řídí. Pokud papež jedná v rozporu s Božím slovem, pak nemá oprávnění nazývat se zástupcem Kristovým. Věřící pak nejsou povinni jej uznávat. Křesťan nemá poslouchat příkazy, které jsou v rozporu s biblí, každý křesťan má právo kontroly náboženského učení. Měřítkem pravosti učení je Bible. Opírá se o Viklefovo učení, často jej opakuje i v jiných česky psaných spisech.

 Proti bule papežské 

Text latinsky.

Vystupuje proti prodávání odpustků, přímo napadá papeže. Tento spis vedl k tomu, že byl Hus vyhoštěn z Prahy a začal působit na venkově, zde pak přizpůsobil jazyk prostému lidu.

 O šesti bludech (De sex erroribus) 

zamýšlí se nad vztahem mezi církví a světským světem.

Výklad Víry, Desatera a Páteře 

Text česky.

Výklad víry, desatera Božích přikázání a modlitby Otčenáš (Páteř je odvozené od Pater noster, latinského označení modlitby). Hus odlišuje „věřit v Boha“ a „věřit Bohu“ – věřit v existenci Boha ještě neznamená, že člověk je křesťanem. Být pravým křesťanem znamená věřit Bohu, tzn. Božímu slovu, a jednat podle něj. Věřit Bohu znamená také důvěřovat mu a milovat jej.

 

Obrázky vzaty z prohlížeče google

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist