ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Co je křivé, ať se napřímí. (Iz 40,4)

Fatima – Zasvěcení světa Neposkvrněného srdce Panny Marie

+25
  

V šestém zastavení našeho seriálu o Fatimě se společně zastavíme u úcty k neposkvrněnému srdci Panny Marie.

Předchozí články: 1 díl; 2 díl; 3 díl; 4 díl; 5 díl

Panna Maria žádala, aby jejímu srdci byl zasvěcen celý svět, zvláště pak Rusko.

Dne 25. března 1984 na Svatopetrském náměstí, během připomínky Mariina Fiat, které vyslovila v okamžiku zvěstování, Svatý otec, duchovně sjednocen se všemi předem „svolanými“ biskupy na celém světě, svěřil Neposkvrněnému Srdci Mariinu lid a národy slovy, která svou závažností připomínají zarmoucená slova z roku 1981:

„A proto, ó Matko lidu a národů, Ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, Ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání, kterým se silou Ducha svatého obracíme přímo k Tvému srdci: obejmi láskou Matky a Služebnice Páně tento náš lidský svět, který Ti svěřujeme a zasvěcujeme, plni starostí o pozemský a věčný úděl lidí a národů. Zvlášť pak Ti svěřujeme a zasvěcujeme ten lid a ty národy, které tento projev důvěry a zasvěcení nejvíce potřebují.“
„Pod Tvou ochranu se utíkáme, svatá Matko Boží! Neodmítej naše prosby, když jsme v těžkých zkouškách!

img_08
Pak Svatý otec pokračuje ještě naléhavěji a s konkrétností, téměř jako by chtěl komentovat Fatimské poselství v jeho smutném naplňování:

„Hle, stojíme před Tebou, Matko Kristova, před Tvým Neposkvrněným Srdcem, a společně s církví se toužíme připojit k zasvěcení, které z lásky k nám učinil Tvůj Syn svému Otci: ,A pro ně se zasvěcuji‘ – řekl – ,aby i oni byli posvěceni v pravdě‘ (Jn 17,19). Chceme se připojit k našemu Vykupiteli v tomto zasvěcení pro svět a pro lidi, které má v jeho Božském srdci moc získat odpuštění a dosáhnout smíření.
Moc tohoto zasvěcení přetrvává po všechen čas, zahrnuje všechny lidi a národy, překonává každé zlo, které je duch temnot schopen podnítit v lidském srdci a v dějinách a které skutečně v našem čase roznítil.
Jak hluboce pociťujeme potřebu zasvěcení celého lidstva a celého světa, našeho současného světa: zasvěcení, které uskutečňujeme ve spojení se samotným Kristem! Vždyť na Kristově díle spásy má mít prostřednictvím církve účast celý svět. To ukazuje současný rok vykoupení, mimořádné jubileum celé církve.
Buď velebena v tomto Svatém roce nad všechny tvory Ty, Služebnice Páně, která jsi v naprosté poslušnosti následovala Boží volání! Buď pozdravena Ty, která jsi nejúžeji spojena s vykupitelským zasvěcením svého Syna!
Matko církve! Dej světlo Božímu lidu na cestách víry, naděje a lásky! Dej světlo zvlášť těm národům, jejichž zasvěcení a odevzdání od nás očekáváš. Pomoz nám, ať v pravdě žijeme Kristovo zasvěcení pro celou lidskou rodinu současného světa.
Matko, svěřujeme Ti svět, všechny lidi a národy i samotné zasvěcení světa, vkládajíce ho do Tvého mateřského srdce.
O, Neposkvrněné Srdce! Pomoz nám vítězit nad hrozbou zla, které se tak snadno zakoření v srdcích dnešních lidí a které již svými nezměrnými účinky doléhá na současný život a zdánlivě uzavírá cesty k budoucnosti. 
               

article-2586Od hladu a války, vysvoboď nás!
Od atomové války, od nevypočitatelného sebezničení, od jakéhokoliv druhu války,vysvoboď nás!
Od hříchů proti lidskému životu od jeho počátku, vysvoboď nás! 

Od nenávisti a od pohrdání důstojností Božích dětí, vysvoboď nás!
Od každého druhu nespravedlnosti ve společenském, národním a mezinárodním životě, vysvoboď nás!
Od lehkovážného přestupování Božích přikázání, vysvoboď nás!
Od pokusů zatemnit v lidských srdcích pravdu o Bohu, vysvoboď nás!
Od ztráty povědomí o dobru a zlu, vysvoboď nás!
Od hříchů proti Duchu svatému, vysvoboď nás! vysvoboď nás!

Přijmi, o Matko Kristova, toto volání plné utrpení všech lidí! Plné utrpení národů! 

Pomoz nám mocí Ducha svatého překonat každý hřích, hřích člověka a ,hřích světa‘, hřích v jakémkoliv jeho projevu.
Ať se v historii světa znovu projeví nekonečná spásná moc Vykoupení, moc milosrdné Lásky! Nechť ona zastaví zlo, změní smýšlení lidí! Ať se v Tvém Neposkvrněném Srdci ukáže všem světlo naděje!“

RWSP-Fatima-children-aSestra Lucie osobně potvrdila, že takovýto slavnostní a univerzální úkon zasvěcení odpovídal tomu, co chtěla Naše Paní: Sestra Lucie doslova píše: „Sim, está feita, tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Março de 1984“

Překlad v češtině: „Ano, bylo to vykonáno tak, jak žádala Naše Paní 25. března 1984″ (dopis z 8. listopadu 1989).

Proto jakákoliv diskuse a každá další žádost postrádají opodstatnění. Zasvěcení zopakoval Jan Pavel II, také 13. 5. 2000 při pouti ve Fatimě.

Také my můžeme každý den své životy zasvěcovat Neposkvrněnému srdci Panny Marie, třeba slovy:

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníku a na smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen

Na konec mé neposkvrněné srdce zvítězí.

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Panny

2 komentářů to “Fatima – Zasvěcení světa Neposkvrněného srdce Panny Marie”

  1. […] Doporučuji si také přečíst 1 díl; 2 díl; 3 díl; 4 díl; 5 díl; 6 díl  […]

  2. […] si také přečíst několik dílu o Fatimě 1 díl; 2 díl; 3 díl; 4 díl; 5 díl; 6 díl, tyto díly jsem vydal jako seriál a přípravu k 100 letům Fatimských zjeveních, abychom lépe […]

Zanech komentář

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist