ÚVOD

Milí čtenáři, jak jste poznali, máme novou podobu mého soukromého webu – blogu, kterou mi pomohl udělat můj dobrý kamarád, který se jmenuje Lukáš, kterému moc děkuji. Doufám, že se Vám tato podoba bude líbit.

Další informace o mně

Biblický citát na dnešní den
Přiblížilo se Boží království. (Lk 10,9)

Fatima – Lucie de Santos

+23
  

Zrovna včera jsem si pročítal svůj seriál o Fatimě a přišel jsem na to, že vlastně jsem nepsal o posledním dítěti, které se v roce1916 zjevil anděl Portugalska a v roce 1917 Panna Maria. Tato poslední, o které jsem nemluvil je Lucie de Santos.

Kdo Lucie byla?

Lucie se narodila 28. března 1907, pochází z rodiny, kde vládla láska a veliká zbožnost. Rodiče Lucie měli sedm dětí, nejmladší byla právě Lucie. Manželství rodičů bylo šťastné a tak malá Lucie byla v prostředí plné lásky.

Maminka vychovávala Lucii ve velké zbožnosti, poctivosti a také pracovitosti.

Lucie se velmi horlivě učila katechismu, který jí učila maminka. V 6 letech přistoupila jako nejmladší k 1. svatému přijímání. Byla to velká chvíle této dívky a tuto událost velice horlivě prožila. Lucie měla bratrance Františka a Hyacintu. Sama ve svých vzpomínkách píše, že si dříve moc nerozuměli.

RWSP-Fatima-children-aRodiče svěřili malé Lucii stádo ovcí, které každý den vyvedla na pastvu a pak si mohla pokojně hrát. V poledne jí maminka doporučila, aby se pomodlila růženec. Jejími společníky se stali pravě František a malé Hyacinta. O těchto dvou dětí jsme se bavili v prvních dílech našeho seriálu.

V roce 1916 se těmto třem dětem zjevil anděl, který se představil jako Anděl Portugalska.  Anděl se těmto třem dětem zjevil celkem třikrát a Lucie svým barvitým způsobem o těchto událostech mluví ve svých vzpomínkách. O těch událostech jsme psali v článku o Františkovi a Hyacitě.

V roce 1917 bylo Lucii 10 let a děti si 13. května hrály a v ten den měly první zjevení Panny Marie o těch to událostech jsem psal zde.

Lucie byla jedinou, která mohla s Marii hovořit.  Hycinta viděla a slyšela Matku Boží a František byl ten, který jen viděl, proto po každém zjevení dívky žádal a by mu řekly co jim Matka Boží řekla.

Po zjevení se děti rozhodly, že o událostech nebudou hovořit. Malá Hyacinta byla naplněna takovou radostí, že se neudržela a vše oznámila mamince.  Lucie doma nic neřekla. Maria Rosa, maminka Lucie se dozvěděla o události v Cova da Iria a myslela si, že její nejmladší dítě lže. Maria Rosa učila děti pravdomluvnosti, a že lež je veliký hřích.   Pro Lucii začínají krušné chvíle.  Maminka nechodila daleko i pro ránu a tak Lucie ve svých vzpomínkách píše, že dostala často naprášeno.

fat1O událostech se dozvídá i místní farář a posílá pro malou Lucii, kterou s velikou láskou a trpělivostí vyslechl.  Po výslechu prohlásil, že toto zjevení není jistě pravá a je od ďábla. Lucii, krom maminky pronásledovali ještě pochybnosti, často se jí zdálo, že naletěla ďáblu a prožívala těžké chvíle. Rozhodla se, že 13 července na setkání s „krásnou paní“ nepůjde.

13 července 1917 byla neznámou silou Lucie jako by nucena na toto místo jít. V ten den všechny pochybnosti zmizeli a to při zjevení 13 července 1917. Dětem v červenci byly zjeveny tři Fatimská tajemství, její znění naleznete zde.

O událostech a všech zjeveních Panny Marie, která byla v roce 1917, jsme se již zmiňovali.

Jen bych se rád zmínil, že Lucie, byla ze tří dětí tou, kterou bych nazval mluvčí Panny Marie, ale i mluvčí těchto dětí…  Lucie byla energická dívka, plná života, spolehlivá a inteligentní.

Byla tou, které Marie řekla, že zde bude muset na světě zůstat sama, neboť Bůh jí chce použít jako tu, která bude o těchto událostech hovořit. Měla se neučit psát a číst což také poslušně dělala.

Když umíral František a později i Hyacita oba jí vyzvali, aby se nebála a udržela tajemství u sebe v srdci. Během tohoto období umírá také člověk, kterého měla nakloněného na své straně, tím byl její otec. Utrpení Lucie bylo veliké a ona dokáže vše obětovat Pánu jako oběť. Po smrti Františka v roce 1919 a Hyacinty 1920 podle předpovědi zůstala Lucie sama.

Odchází z Fatimy a na přání biskupa do Porta, kde u sester svatá Doroty dostává vzdělání a kde taky dostává základy duchovního života.Lucie v sobě také objevuje první tíhnutí k tomu, aby svůj život zasvětila Pánu.Vstupuje do institutu svaté Doroty.

201104301736_2V klášteře v Pontavedře se Lucie připravuje na noviciát a právě 10. prosince 1925 se ji zjevuje Panna Mari a vedle ní v zářivém obláčku Děťátko. Svatá Panna jí položila ruku na rameno, současně jí ukázala srdce ovinuté trním. V té samé chvílí Dítě řeklo: „slituj se nad srdcem mé Svaté Matky, jež je ovinuto trny, které do něj neustále vrážejí nevděční lidé, aniž by konali smírný akt, jímž by je zas vytáhli zpět.“

Marie k tomu dodává: „… Ty ale dbej o to, abys mě utěšovala a abys lidem dala vědět, že slibuji svou přítomnost v hodině smrti se všemi milostmi, které jsou potřebné pro spásu jejich duše, všem těm, kteří po pět po sobě následujících měsíců přistoupí na první sobotu ke zpovědi a ke svatému přijímání, pomodlí se růženec a patnáct minut mi budou dělat společnost tím, že budou meditovat o růžencových tajemstvích s úmyslem přinést mi smírnou oběť.“

Toto zaslíbení Mariina srdce nazýváme jako Velký příslib, které nám dala. Vyzývala a prosila Lucii, aby svět zavedl úctu k jejímu neposkvrněnému srdci a aby byl svět zasvěcen jejímu srdci

Lucie měla s šířením úcty veliké těžkosti.  Když se jí zjevil Ježíš 15 února 1926 a ptal se ji: „zda-li už rozšířila úctu k jeho Nejsvětější Matce.“ oznámila mu všechny těžkosti, které měli. Představená byla ochotná úctu šířit, ale zpovědník řekl, že sama nemůže dělat nic. Ježíš jí odpověděl: „Je pravda, že tvá představená nezmůže sama nic, ale s mou pomocí dokáže všechno. „

Dále se Lucie Ježíše ptá, zde platí zpověď vykonaná během osmi dní. Ježíš odpověděl „ano, mohou jít ke zpovědi i mnoho dní předem, pokud mě přijímají, jsou v milosti posvěcují a mají úmysl přinést úlevu Neposkvrněnému Srdci.“

„Ó, můj Ježíši a co ty, které zapomenou vyslovit tento úmysl?“ ptala se |Lucie.  „Mohou jej vyslovit při následující zpovědi, kterou vykonají při první příležitosti, kterou budou mít.“ Vše Lucie sepsala a poslal biskupovi. Lucie se snaží tuto úctu rozšiřovat dále.

fakelucia_withP6Později se Lucie nacházela v Tuy.  V klášterní kapli, kde Lucie vykonávala s dovolením zpovědníka a své představené, vždy ze čtvrtka na pátek od jedenácti do půlnoci svatou hodinu. 13. Června 1929 dostala od Panny Marie oznámení, že přišel čas kdy má Církvi předat její přání o zasvěcení Ruska a její slib, že se obrátí. 

Zasvěcení vykonal Jan Pavel II 25. března 1984, kdy ve spojení s biskupy celého světa zasvětil svět Neposkvrněnému srdci. Podle Lucie byla tak žádost Panny Marie zcela splněna.  

Lucie, která je stále více přitahována tichem a odloučením Karmelu touží po tomto životě.  Od Pia XII dostává Lucie povolení ke vstupu na Karmel svaté Terezie, kam vstoupila 25.května 1948.

lucia8Několikrát s dovolením papeže navštěvuje místo zjevení.

 • V roce 1967 13 května, kdy Cova da Iria navštívil Pavel VI.  Cestu si zopakovala ještě několikrát.
 • 13 května 1982, kdy svatyni ve Fatimě navštívil Jan Pavel II. Kdy chtěl poděkovat za záchranu života.
 • května1991 na výročí atentátu na papeže Jana Pavla II kdy Fatimu opět papež navštívil.
 • Naposledy pak 13. května 2000 kdy Jan Pavel II ve Fatimě blahořečil Františka a Hyacintu.

Panna Maria malým pastýřům řekla, ať se naučí číst. Své vzdělaní získává u sester.  Lucie se dá nazvat kronikářkou Fatimy.

 • Sepsala paměti, které seženete pod názvem Sestra Lucie Hovoří o Fatimě.
 • Nádherné dílo sestry Lucie: Výzvy Fatimského poselství, knihu si můžete stáhnout zde.

Zemřela v neděli 13. února ve věku nedožitých 98 let.  Je pohřbena ve Fatimské bazilice Panny Marie růžencové vedle bl. Františka a Hyacinty.

Předkládám čtenáři, také modlitbu za blahořečení sestry Lucie :

article-2586Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaním a děkuji Ti za zjevení Nejsvětější Panny Fatimské, aby jsi ukázal světu bohatství jejího Neposkvrněného Srdce.
Pro nekonečné zásluhy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím, bude-li to k Tvé větší cti a pro dobro našich duší, abys sestru Lucii, pastýřku z Fatimy, před celou církví oslavil a udělil na její přímluvu milost, o niž Tě prosím. Amen. Otče náš… Zdrávas… Sláva Otci…

Milí čtenáři, po dokončení članku jsme si uvědomil, že text o sestře Lucii je na 4 A4, tak pokud si došel až sem, tak bych Ti rád poděkoval za trpělivost, ale jistě uznáš, že tato veliká žena si zasloužila, abych se jí malinko více věnoval…

Rád bych Vás chtěl také odkazat na stranky oslav Jubilea Fatimy, kde mužete sledovat  vše cos e tohoto výročí děje a co se chystá roce 2017. Také na tomto webu se budeme k Fatimě vracet, předevš je toho mnoho, kdy si mužeme uvědomit co se ve Fatimě událo

Odkaz na oficiální stránky poutního místa v Portugalské Fatimě naleznete zde

Odkaz na stránky fatimského apoštolátu v Koclířově, naleznete zde

3 komentářů to “Fatima – Lucie de Santos”

 1. Martin napsal:

  Čerpal jsem z knihy Pasáčci z Fatimy… knihu můžeš sehnat v karmelitánském nakladatelství.

 2. […] jsem vydal několik článku na tomto téma, kdy jsme se seznámili s Františkem, Hyacintou a Lucii. Seznámili jsme se také s událostmi od 13 května do 13 října.  Rád bych se na svém webu […]

 3. Martin napsal:

  Dobrý den,
  předchozí komentář byl odstraněn. Komentář nebyl odstraněn z důvodů obsahu, ale pokud již Církev, svatého otce a nebo i sestru Lucii osočuji ze lži a podvrhu, tak se alespoň podepíši a nepíši jako anonym… Pokud se již takto snažíte, tak alespoň pořádně…. Zasvěcení lidstva Neposkvrněnému Srdci bylo 25. března 1984

  fr. Martin OSB ¨
  autor

POČÍTADLO NÁVŠTĚV

TOPlist